Laatste nieuws

 • Gezond
  ouder
  worden
  in
  Nederland

   

  Informatie over gezond ouder worden in relatie tot de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) en de uitkomsten van deze studie.
  Lees meer over LASA
  Seniorenpaar met hond op bankje bij zee

   

   

 •  

  Extra onderzoek naar gevolgen coronacrisis voor ouderen

  Er loopt momenteel een extra onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op het dagelijks leven van ouderen. En met een extra financiële impuls van VWS kan de langlopende LASA-ouderenstudie haar onderzoek op het gebied van lichamelijk, sociaal, mentaal en emotioneel functioneren verder verdiepen.


  foto: Shutterstock

  LASA ouderenonderzoek kan zich door de financiële steun van VWS de komende vier jaar verder verdiepen en verbreden. Er loopt al langer onderzoek naar eenzaamheid en kwetsbaarheid onder ouderen. Bij ruim 1.100 deelnemers is er inmiddels een extra COVID-vragenlijst afgenomen. Met de antwoorden wordt de impact van de coronacrisis zo breed mogelijk in kaart gebracht. Sommige ouderen zijn zelf ziek geworden, anderen hebben een naaste verloren aan COVID-19. Weer anderen hebben zorg moeten uitstellen, zijn angstiger geworden, of meer depressief, of zijn meer gaan drinken.

  Door alle verzamelde gegevens te analyseren kunnen de onderzoekers antwoord krijgen op vragen als: zijn thuiswonende ouderen eenzamer geworden door de coronamaatregelen? Hebben ze meer moeite gehad met het krijgen van benodigde reguliere zorg? En wat voor impact had de situatie op hun leefstijl?

  Ouderen blijven volgen

  Wetenschappelijk directeur Martijn Huisman is erg blij met de steun van VWS: “Juist nu, en ook na deze coronasituatie is het belangrijk om ouderen langer te blijven volgen. Zo kunnen we zien wat er verandert, of hetzelfde blijft, op de middellange en lange termijn voor ouderen in Nederland. De overheid en zorgverleners kunnen deze kennis gebruiken bij het bepalen van hun beleid in de toekomst.”

 •  

  Coronacrisis: gooi niet alle ouderen op een hoop


  'Ouderen zijn vanwege hun met de leeftijd afnemend immuunsysteem extra kwetsbaar voor het coronavirus, Het advies luidt dan ook vaak om ouderen in hun woning te isoleren zodat zij niet besmet kunnen worden. Een veel te grof beleid dat geen rekening houdt met de grote onderlinge verschillen tussen ouderen, qua leeftijd, opleiding en gezondheid.
  ' Dit schrijven LASA-wetenschappers Dorly Deeg, Theo van Tilburg en Martijn Huisman in Sociale Vraagstukken.

 •  

  Internationale aanpak eenzaamheid

  Wetenschappers vanuit de hele wereld, waaronder Theo van Tilburg van LASA, hebben een brief gepubliceerd in het vooraanstaande medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Daarin roepen zij op tot een gezamenlijke aanpak van eenzaamheid.

  De onderzoekers zeggen: “We weten nog niet voldoende over eenzaamheid en de bestaande ideeën erover zijn vaak stereotiep. Zo wordt ‘eenzaam’ vaak onterecht gelijkgesteld aan ‘weinig sociale contacten hebbend’. Maar, sommige mensen met veel vrienden kunnen zich eenzaam voelen, en mensen met weinig contacten hoeven niet eenzaam te zijn.”

  Liefdadigheidsinstellingen en overheden hebben vaak onvoldoende kennis en bewijs om effectieve programma’s te ontwikkelen tegen eenzaamheid, aldus de experts. Zij zouden baat hebben bij een gestandaardiseerde benadering van eenzaamheid, waarmee wetenschappers dit fenomeen beter kunnen definiëren en meten. Want dát eenzaamheid verband houdt met een slechte gezondheid en een verminderd welzijn, is wel aangetoond. Lees de brief in the Lancet

  Professor Theo van Tilburg heeft in opdracht van het ministerie van VWS een rapport geschreven over verandering in eenzaamheid onder 75-plussers in Nederland tussen 2011 en 2019. Dit rapport is onlangs gepubliceerd.

 •  

  Mens als uitgangspunt


  LASA-wetenschapper en hoogleraar epidemiologie van de veroudering Dorly Deeg schreef het boek Gewonnen jaren. Heldere inzichten over hoe wij ouder worden. Voor Sociale Vraagstukken bewerkte zij een hoofdstuk: ‘Maak mens weer uitgangspunt voor ouderenbeleid’.

 • Silvia Klokgieters

  Oudere migranten vaak trots op wat zij in Nederland hebben bereikt

  Turkse en Marokkaanse ouderen met een migratieachtergrond hebben tijdens hun leven vaak te maken gehad met moeilijke omstandigheden zoals lichamelijk zware arbeid en taalbarrières. Deze groep ouderen in Nederland kampt dan ook met meer gezondheidsproblemen dan hun leeftijdsgenoten. Toch zijn veel van hen trots op het feit dat zij in staat zijn geweest een nieuw leven op te bouwen in Nederland. Met gegevens uit ouderenstudie LASA en op basis van interviews onderzocht promovenda Silvia Klokgieters hoe Turkse en Marokkaanse migranten met tegenslagen wisten om te gaan.


  Klokgieters gebruikt de term ‘veerkracht’ om de diversiteit in uitkomsten op het gebied van de gezondheid en welbevinden bij oudere Turkse en Marokkaanse migrantenouderen in kaart brengen. Veerkracht omschrijft zij als ‘oud worden met een relatief goede fysieke en mentale gezondheid, ondanks de risico’s die migratie en veroudering met zich meebrengen’.


  Gevoel voor humor

  Silvia Klokgieters focust zich op zogenoemde ‘hulpbronnen’ die Turkse en Marokkaanse migranten hebben gebruikt om met tegenslagen rondom migratie- en veroudering om te gaan. Uit haar onderzoek blijkt dat Turkse en Marokkaanse migranten inderdaad veel moeilijke omstandigheden hebben gekend, maar dat zij zich niet allemaal laag op de maatschappelijke ladder plaatsen. Integendeel: veel migranten zijn trots op het feit dat zij in staat zijn geweest een nieuw leven op te bouwen in Nederland. Belangrijke hulpbronnen die hen daarbij hebben geholpen zijn:opleiding in het land van herkomst, omgaan met taalbarrières, twee inkomens, zingeving, sterke sociale netwerken, een transnationale levensstijl, financiële investeringen en gevoel voor humor. Klokgieters: “Zo vertelde een van de geïnterviewden dat hij een woordgrap maakte tegen een vrouw die zich beledigend opstelde. Op haar vraag: ‘Hoelang ben jij in Nederland?’ antwoordde hij expres: ‘1 meter 80’. Toen was het gesprek afgelopen.”

  Silvia Klokgieters concludeert dat het voor de veerkracht van migranten belangrijk is om beschikking te hebben over een combinatie van deze hulpbronnen. Klokgieters: “Ik hoop dat dit onderzoek bijdraagt aan een completer beeld van veroudering bij ouderen met een migratieachtergrond.”

  LASA en levensloopinterview

  Silvia Klokgieters promoveert op 9 januari 2020. De resultaten van dit proefschrift zijn gebaseerd op gegevens uit LASA. In 2013-2014 werden 476 Turkse en Marokkaanse migranten in de leeftijd 55-64 geïnterviewd. Hun gegevens werden vergeleken met die van 1.023 niet-gemigreerde Nederlandse 55-64-jarigen. Verder werd bij 23 LASA-deelnemers tussen de 60 en 69 jaar een levensloopinterview afgenomen in samenwerking met onderzoeksassistenten die het Turks of Marokkaans-Arabisch beheersten.

 •  

  Ouderen minder eenzaam dan 23 jaar geleden

  Onderzoek met gegevens uit LASA laat zien dat ouderen in Nederland nu iets minder eenzaam zijn dan 23 jaar geleden. LASA-wetenschapper Bianca Suanet heeft er net een artikel over geschreven. ‘Er zijn wel meer “oude ouderen”, en die hebben een grotere kans om eenzaam te worden, door het verlies van dierbaren’, aldus dr. Bianca Suanet.

  foto: Unsplash/mr Xerty

  Er wordt gesproken over een ‘eenzaamheidsepidemie’ in Westerse landen. Men veronderstelt dat onze samenleving sterk geïndividualiseerd is en de sociale integratie achteruitgaat. Gemeenschappen zoals buurten en kerken verdwijnen en mensen staan meer los van anderen. Er is echter nog weinig bewijs voor een eenzaamheidsepidemie. In tegendeel, de resultaten van een nieuwe LASA-studie wijzen er op dat recente generaties ouderen minder eenzaam zijn. Dat neemt niet weg dat eenzaamheid wel een probleem is, alleen komt dat door de stijging van het aantal mensen met een zeer hoge leeftijd.

  Dr. Bianca Suanet en prof. dr. Theo van Tilburg keken naar generatieverschillen in eenzaamheid onder ouderen. Gegevens komen uit de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). Vanaf 1992 zijn ouderen (55-100 jaar; geboren tussen 1908 en 1957) geïnterviewd; zij werden maximaal 23 jaar gevolgd. De ouderen kregen vragen over de mate waarin zij zich eenzaam voelden. De onderzoekers vergeleken de eenzaamheid van ouderen met gelijke leeftijd, die in verschillende jaren geïnterviewd waren.

  Meer gevoel van controle
  De bevindingen weerspreken de toename van eenzaamheid: ouderen zijn gemiddeld genomen juist minder eenzaam geworden over generaties heen, al is het verschil klein. De daling in eenzaamheid is te verklaren uit een groter gevoel van controle over het leven dat ouderen ervaren. Suanet: “Maar we vonden ook dat het vaker hebben van een partner, het vaker hebben van een dagelijks netwerkcontact, en het hebben van een groter en meer divers netwerk in latere generaties tot minder eenzaamheid heeft geleid.”

  Toename ouderen met hoge leeftijd
  Is eenzaamheid dan geen probleem in de huidige maatschappij? Ja, dat is het wel. Ook dit onderzoek laat zien dat het gevoel van eenzaamheid sterk oploopt met het ouder worden. Dit komt met name door het overlijden van de partner en verlies van andere nabije familie, vrienden en kennissen, en in mindere mate door cognitieve en fysieke achteruitgang. De toename van het aantal eenzame ouderen hangt dus samen met de toename van het aantal ouderen dat een hóge leeftijd bereikt, en niet met individualisering. Deze nuancering is nodig is om het debat over eenzaamheid goed te kunnen voeren.

  Aanpak van eenzaamheid
  Wat te doen om eenzaamheid zoveel mogelijk terug te dringen? Veel activiteiten, zoals bingo’s, een concert, en andere uitjes brengen mensen ad hoc samen. De effectiviteit van deze activiteiten is vaak onbekend, en áls er onderzoek naar is uitgevoerd, blijken ze vaak niet te helpen tegen eenzaamheid. De resultaten van deze nieuwe studie wijzen in een andere richting. Het is belangrijk mensen zelfvertrouwen te geven en hen – bijvoorbeeld met een cursus – vaardigheden aan te leren om nieuwe contacten aan te knopen en bestaande te verbeteren. Op deze manier krijgen de mensen een groter gevoel van controle, en dat is een goede ingang om eenzaamheid te verminderen. Makkelijk is het bestrijden van eenzaamheid niet. Dus: eenzaamheid is een probleem van alle tijden en deze tijd lijkt daarin niet per se slechter, maar vooral anders en met eigen uitdagingen.

  Lees hier een interview met Bianca Suanet in De Volkskrant
 •  

  LASA doet mee aan groot onderzoek naar preventie dementie

  In 2040 zal het aantal Nederlanders met dementie naar verwachting gestegen zijn naar 520.000. Daarmee groeit de impact van dementie op de samenleving en gezondheidszorg aanzienlijk. Daarom is het nieuwe Nederlands Consortium van Dementie Cohorten (NCDC) een onderzoek gestart naar preventie van dementie. LASA is een van de samenwerkende partijen.

  foto: fotoabonnementen.nl


  Dit onderzoek van acht samenwerkende instellingen brengt de voornaamste genetische, leefstijl- en psychosociale risicofactoren voor dementie in kaart. Daarnaast bestuderen de onderzoekers hersenscans en stoffen in het bloed en hersenvocht om meer te weten te komen over het verloop van cognitief gezond naar dementie. Daarmee willen ze aangrijpingspunten voor preventie van dementie identificeren. Het onderzoek richt zich op de twee belangrijkste oorzaken van dementie: neerslag van het alzheimer-eiwit ‘amyloid’ en schade aan de bloedvaten in de hersenen.

  Beter herkennen

  Het onderzoek levert inzichten op over welk middel op welk moment ingezet kan worden om de kans op dementie te verkleinen en/of het ontstaan van dementie te vertragen. De resultaten bieden ook een basis voor het nog beter herkennen en meten van de eerste signalen van dementie. De resultaten worden gedurende de komende vier jaar verwacht.

  De samenwerkende partijen in dit onderzoek zijn: Amsterdam UMC (VUmc en AMC) (Amsterdam Dementia Cohort, EPAD+, Longitudinal Aging Study Amsterdam), Erasmus MC (Rotterdam Study), LUMC (Leiden Longevity Study), MUMC+ (Maastricht Study), RIVM (Doetinchem Cohort Study), UMCG (Lifelines) en  UMCU (SMART-MR Study). Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en Alzheimer Nederland.

 • Hofje Codde en Van Beresteyn

  Nieuwe woonvormen voor ouderen

  Meer ouderen en minder verzorgingstehuizen vragen om andere vormen van wonen, waarbij zelfredzaamheid van ouderen – alleen of gezamenlijk – uitgangspunt is. Dinsdag 19 november is LASA daarom betrokken bij het symposium Nieuwe woonvormen voor ouderen: Vrij in verbondenheid. Directeur Martijn Huisman gaat in op de sociale aspecten die van belang zijn bij een woongemeenschap van ouderen.


  De huidige groeiende groep ouderen is over het algemeen lang actief en mobiel, maar niet op de woningmarkt. Ouderen verhuizen niet of nauwelijks, óók wanneer zij minder mobiel en vitaal worden. Het beleid is om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen, zelfs als er sprake is van beginnende dementie en andere vormen van kwetsbaarheid zoals eenzaamheid. Vroeger konden ouderen een beroep doen op verzorgingshuizen. Deze zijn echter gesloten, waardoor er een “huisvestingsvacuüm” is ontstaan. Deze ontwikkelingen vragen niet alleen om meer, maar ook om andere vormen van wonen, waarbij zelfredzaamheid van ouderen – alleen of gezamenlijk – uitgangspunt is.

  Vrij in verbondenheid

  Op dinsdag 19 november 2019 vindt symposium Nieuwe woonvormen voor ouderen: Vrij in verbondenheid plaats. Het initiatief is genomen door de Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn. Ook LASA is betrokken bij de organisatie, zo leidt directeur Martijn Huisman een sessie over ‘sociale samenhang binnen een woongemeenschap’. Vragen die daarin aan de orde komen zijn: Hoe zien de sociale netwerken van de huidige ouderen er uit? Is er genoeg ruimte voor zorg en voor steun? Wat kun je met elkaar doen? Aan welke voorwaarden moet zo'n woongemeenschap dan voldoen?

  Andere thema’s die dag rondom nieuwe woonvormen voor ouderen, zijn

  - De plaats die deze woonvormen innemen in de omgeving

  - De bouworganisatie en bouwvormen

  - De besturing

  - De financiering

  Het doel is om een kennisplatform op te zetten, van waaruit nieuwe initiatieven concreet kunnen worden gemaakt.

  Expositie over ouderenhuisvesting

  Het symposium vindt plaats in het ABC Architectuurcentrum te Haarlem, waar dan ook de expositie Wijk te Kijk over ouderenhuisvesting in verleden, heden en toekomst te bezichtigen is. 

 •  

  Oproep voorkómen van dementie

  Martijn Huisman, hoogleraar epidemiologie van de veroudering en wetenschappelijk directeur van LASA, is één van de ondertekenaars van een oproep aan de overheid om meer aandacht te besteden aan het voorkómen van dementie. De oproep is vandaag verschenen in NRC.

  Foto: Unsplash/Robina Weermeijer

  ‘Naar verwachting zal het aantal mensen met dementie verdubbelen tot meer dan een half miljoen patiënten in 2040. Dementie is niet alleen de duurste ziekte in Nederland, ook in termen van persoonlijk leed en ziektelast is dementie koploper. De ziekte neemt de meeste gezonde levensjaren weg van de Nederlandse bevolking, en legt een zware druk op veel mantelzorgers. De angst voor dementie werpt bovendien een zeer stressvolle schaduw vooruit voor veel ouderen.’ staat in de oproep te lezen.

  Het algemene publiek, risicogroepen en veel medisch professionals zijn zich in Nederland nog onvoldoende bewust van dat dementie ook te voorkómen is. De ondertekenaars voelen het als hun maatschappelijke plicht om iedereen hierover goed te informeren.

  Zo zijn er ‘een heleboel factoren die beschermend werken tegen dementie, zoals lichaamsbeweging, een gezonde bloedsuikerspiegel en bloeddruk, beter gehoor, gezonde voeding met voldoende groente, fruit, vis, omega 3 vetzuren en vitamine B, een gezond gewicht, niet roken, genoeg slaap, onderwijs, sociale interactie en cognitieve activiteiten’ schrijven de wetenschappers.

  De oproep tot onmiddellijke actie bestaat uit 3 punten:

  • * Op individueel niveau ondersteunen we mensen om hun leefstijl aan te passen in combinatie met E-health.Voor mensen met duidelijk risico is er de gecombineerde leefstijlinterventie, een uniek en goed preventief programma vanuit de basisverzekering, dat steun verdient. We roepen burgers en (para)medici op om de gecombineerde leefstijlinterventie te omarmen.

   * Preventie van dementie verdient in publiekscampagnes en in het Deltaplan Dementie een prominente plaats. De publieke gezondheidszorg, met als regionale trekkers de verschillende GGD-en, kan hierin een centrale rol spelen. Overigens zonder dat patiënten die wel een dementie krijgen het gevoel opgedrongen krijgen dat het 'eigen schuld, dikke bult' is.

   * We richten de samenleving zo in dat voor iedereen de gezonde keuze de gemakkelijke keuze wordt. Daarbij zullen we een discussie over bijvoorbeeld de suikertaks niet uit de weg kunnen gaan.
  Lees het artikel op nrc.nl
 •  

  ‘Kwetsbaarheid’ meten bij patiënten leidt tot betere zorg

  Deze week besteedt het vooraanstaande tijdschrift The Lancet speciale aandacht aan ‘frailty’ (‘kwetsbaarheid’) bij – vooral – oudere mensen, en de impact daarvan op de gezondheidszorg. Kwetsbaarheid duidt op afnemende lichamelijke reserves en een daarmee samenhangende verhoogde kans op ongewenste gezondheidsuitkomsten. Mensen die kwetsbaar zijn, herstellen minder goed bij stressvolle gebeurtenissen zoals ziekenhuisopnames. LASA-wetenschapper Emiel Hoogendijk, coördinator van The Lancet-artikelen, is gespecialiseerd in het concept kwetsbaarheid. ‘Als je de mate van kwetsbaarheid kunt vaststellen, kun je meer zorg op maat leveren. Iedereen wil er wat mee in de praktijk, maar we weten nog niet zo goed hoe dat het beste kan’.  Naarmate de populatie van ouderen wereldwijd toeneemt, krijgt het concept kwetsbaarheid steeds meer aandacht. Kwetsbaarheid heeft een grote voorspellende waarde voor ongewenste gezondheidsuitkomsten (o.a. overlijden) en verhoogde zorgkosten. Fysieke kwetsbaarheid wordt vastgesteld door de aanwezigheid van diverse indicatoren, zoals gewichtsverlies, uitputting, afnemende loopsnelheid, en spierzwakte.

  Gepersonaliseerde zorg

  Het potentieel van het meten van kwetsbaarheid wordt steeds breder onderkend, wat ook zichtbaar is in het toenemende gebruik van het concept binnen de eerstelijns, acute en specialistische zorg. In Engeland zijn huisartsen bijvoorbeeld verplicht om kwetsbaarheid bij oudere patiënten te meten, en daar hun behandeling op aan te passen. Het idee is dat wanneer je de mate van kwetsbaarheid van een persoon kunt vaststellen, dit kan leiden tot meer gepersonaliseerde zorg, met betere resultaten tot gevolg. Daarbij valt te denken aan situaties zoals ingrijpende operaties: als een patiënt fysiek zeer kwetsbaar is, en daardoor een grote kans heeft op functieverlies na de operatie of nog erger, dan kan het soms beter zijn om deze uit te stellen of een alternatieve behandeling te ondergaan.

  Kwetsbaarheid voorkómen

  Kwetsbaarheid is geen onvermijdelijk gevolg van veroudering. Veel mensen worden nooit kwetsbaar, ook niet op hoge leeftijd. Omgekeerd blijft kwetsbaarheid niet beperkt tot ouderen: ook bij personen jonger dan 65 jaar, met name mensen met meerdere chronische ziekten, komt het voor.

  Een individu kan minder kwetsbaar worden door actief in te grijpen. Sterker nog, ook het voorkómen van kwetsbaarheid is mogelijk. Hoe eerder een zorgprofessional iemand als potentieel kwetsbaar identificeert, hoe groter de mogelijkheden tot preventieve maatregelen zijn. Een van de lastige kwesties die Hoogendijk en zijn collega’s vaststellen is dat er is geen universele eensgezindheid bestaat over de definitie van kwetsbaarheid of de beoordeling ervan: ‘Er zijn vrij veel instrumenten in omloop om kwetsbaarheid te meten, die bovendien ook nog eens verschillen per gezondheidszorgsetting. In de komende jaren moeten we toewerken naar een gestandaardiseerd instrument voor elke setting.’


  The Lancet

  In de uitgave van The Lancet geeft een team van internationale experts op het gebied van de ouderengeneeskunde een ​​actueel overzicht van de klinische- en volksgezondheidseffecten van kwetsbaarheid bij ouderen. Daarnaast presenteren zij een overzicht van de effectiviteit van interventies voor kwetsbare personen.

  Gegevens uit de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA, Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit) zijn in de Lancet-publicatie gebruikt om aan te geven hoe vaak kwetsbaarheid voorkomt. Uit die gegevens blijkt dat er meer kwetsbare vrouwen dan mannen zijn, en ook dat het percentage kwetsbare ouderen stijgt met de leeftijd, ongeacht de definitie van kwetsbaarheid die gebruikt wordt.

  The Lancet-serie maakt deel uit van het NWO / ZonMw Veni-project van dr. Emiel Hoogendijk. Een van de doelen van dit frailty-project is om de impact op de volksgezondheid van kwetsbaarheid bij ouderen te onderzoeken.
 •  

  Week tegen Eenzaamheid

  Van 1 tot en met 8 oktober 2019 was het Week tegen Eenzaamheid. Door het hele land was er extra aandacht voor het thema eenzaamheid. Op dinsdag 8 oktober eindigde de Week tegen Eenzaamheid met een slotcongres.

  LASA-wetenschapper Theo van Tilburg sprak op slotcongres ‘Week tegen Eenzaamheid’

  LASA-wetenschapper Theo van Tilburg sprak die dag over oorzaken en gevolgen van eenzaamheid. Hij is lid van de Wetenschappelijke Advies Commissie om kennis en wetenschap rondom eenzaamheid bij elkaar te brengen, en om de praktijk en het programma van het ministerie van VWS te adviseren.

  Theo van Tilburg is hoogleraar sociologie en sociale gerontologie aan de Vrije Universiteit en gespecialiseerd in het thema ‘eenzaamheid’. In zijn onderzoek maakt hij veel gebruik van gegevens uit de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA).

   

  Lees meer over het Slotcongres van de Week tegen Eenzaamheid

 •  

  Vier elementen van veerkracht


  LASA-wetenschapper Almar Kok schreef een artikel over veerkracht en oud worden. Vanaf vandaag is dat te lezen op Sociale Vraagstukken.

 •  

  'Gewonnen jaren' in de media

  Naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Gewonnen jaren' werd LASA-oprichter Dorly Deeg geïnterviewd door de Volkskrant en verscheen zij in de studio van radio 1.
  Lees, luister en kijk:
 •  

  Een andere kijk op ouder worden

  Oud worden is normaal: de ouderen van nu hebben vele levensjaren gewonnen ten opzichte van vorige generaties. Maar gelúkkig en prettig oud zijn, hoe doe je dat? Op basis van ruim 25 jaar wetenschappelijk onderzoek met gegevens uit de LASA-studie schreef oprichter Dorly Deeg een toegankelijk boek over ouder worden.


  Sinds 1991 doet hoogleraar Dorly Deeg onderzoek naar het functioneren van ouderen op lichamelijk, cognitief, emotioneel en sociaal terrein: Welke lichamelijke functies veranderen met het ouder worden, wanneer? Hoe behoud je het plezier in het leven? Worden we op dezelfde manier oud als onze ouders? En hoe kunnen we ons welbevinden zo lang mogelijk behouden? De resultaten van dit onderzoek zijn nu op een toegankelijke manier verwoord in het boek Gewonnen Jaren. Heldere inzichten over hoe wij ouder worden.

  Geen toverpil

  Met het boek Gewonnen jaren biedt Dorly Deeg een andere kijk op ouder worden. Het welbevinden in iedere ‘oudere’ levensfase staat voorop: wat levert plezier op en waar hangt dat vanaf? Haar boodschap: Er is geen ‘toverpil’ om veroudering tegen te gaan; je kunt er wél mee leren omgaan. Het boek bevat verrassende nieuwe inzichten, is toegankelijk geschreven, heeft een positieve insteek, de persoonlijke levensverhalen zorgen voor herkenning.

  Het boek verschijnt bij uitgeverij Ambo/Anthos en is vanaf 26 juli te koop in de boekhandel. Kijk op gewonnenjaren.nl voor een voorproefje.

 •  

  Voeding en depressieve symptomen: onderling verbonden?

  Onderzoek onder Nederlandse en Italiaanse ouderen liet geen verband zien tussen bloedwaarden van vitamine B12 en D en depressieve symptomen. Wel zag voedingswetenschapper Liset Elstgeest een relatie tussen een gezond voedingspatroon en depressieve symptomen, zij het niet heel sterk. Voor haar proefschrift maakte Elstgeest gebruik van gegevens uit twee langlopende studies onder ouderen: de Nederlandse Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) en de Italiaanse Invecchiare in Chianti (InCHIANTI) studie. Zij promoveert op 4 juli 2019.


  Eerder onderzoek liet zien dat mensen met een depressie vaker lage concentraties van bepaalde voedingsstoffen of vitaminen in hun bloed hadden en dat mensen die gezond aten minder vaak depressieve symptomen vertoonden. Daarom onderzocht Elstgeest of vitamine B12, vitamine D, bepaalde voedingsgroepen (zoals vis, fruit en groente) en het gehele voedingspatroon van ouderen samenhangen met het ontwikkelen van depressieve symptomen. En andersom: gaan mensen met een depressieve stemming anders eten?


  Vis en zoetigheden

  Elstgeest vond dat vitamine B12 bloedwaarden gemeten in 1995 niet gerelateerd waren aan depressieve symptomen bij Nederlandse 65-plussers gedurende 16 jaar. Hogere vitamine D waarden leken wel samen te hangen met minder depressieve symptomen, maar alleen bij oudere vrouwen en bij deelnemers die op de eerste meting een lage vitamine D waarde hadden. De relatie was dus niet overtuigend.

  Elstgeest heeft verder bij ruim duizend Italiaanse ouderen gekeken of de consumptie van dertien voedingsgroepen samenhangt met depressieve symptomen over een periode van 9 jaar. Zij vond een verband voor het eten van vis (beschermend tegen depressieve symptomen) en zoetigheden (risicoverhogend). Andersom vond zij een verband tussen meer depressieve symptomen en een verminderde consumptie van groente en vlees, en een verhoogde consumptie van zuivel en hartige snacks. Bij Nederlandse ouderen uit de LASA-studie hingen depressieve symptomen, en een voorgeschiedenis hiervan, samen met een ongezonder voedingspatroon, voornamelijk bij mannen.

  Weinig bewijs

  Op basis van dit proefschrift en andere literatuur kan er gezegd worden dat bloedwaarden van vitamine B12 en vitamine D niet samenhangen met depressieve symptomen. Er is meer bewijs gevonden voor een verband tussen zowel de consumptie van bepaalde voedingsgroepen als het gehele voedingspatroon en depressieve symptomen. Voor de omgekeerde relatie – dat depressieve symptomen leiden tot een ongezonder voedingspatroon – is nog slechts weinig bewijs. Vanwege de opzet van de studies (observationeel) is het niet mogelijk om een sterke conclusie te trekken over oorzaak en gevolg. Daarvoor zijn meer interventiestudies in de toekomst nodig.

  Elstgeest: ‘Op basis van de bevindingen in mijn proefschrift zou ik niet adviseren om vitamine B12 of D supplementen te slikken om depressieve symptomen te verminderen of te voorkomen. Maar een gezond voedingspatroon volgens de voedingsrichtlijnen is aan te bevelen, vanwege de positieve effecten op de lichamelijke gezondheid én mogelijk ook op de geestelijke gezondheid.’

  Het promotieonderzoek van Liset Elstgeest is onderdeel van het internationale MoodFOOD-project, dat de relatie tussen voeding en depressieve symptomen onderzocht. Kijk ook op de website InCHIANTI

 • foto: shutterstock

  Stress en ongezonde leefstijl slecht voor geheugen

  Een actieve leefstijl met veel sociale contacten hangt samen met een betere geheugenfunctie op latere leeftijd. Roken, veel slapen en ernstige stress hebben juist een negatief effect op het geheugen. Dit ontdekte Ruth Klaming-Miller in haar onderzoek naar de relatie tussen de geheugenfunctie en neuro-psychiatrische aandoeningen. Zij deed onderzoek onder deelnemers aan LASA en bij een groep veteranen. Ruth Klaming-Miller promoveerde 28 mei.


  Klaming-Miller onderzocht onder andere tweeduizend deelnemers van 65 jaar en ouder uit de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). Zij vond dat ouderen met fysieke activiteit, met licht tot matig alcoholgebruik en sociale betrokkenheid een betere geheugenfunctie hebben. Zij die roken en overmatig slapen hebben juist een slechtere geheugenfunctie. Klaming-Miller laat ook zien dat hogere mate van ervaren controle over het leven (mastery) en zelfredzaamheid samenhangen met een betere geheugenfunctie. Wanneer er sprake is van een hoge mate van neuroticisme is weer sprake van een slechtere geheugenfunctie. Mensen die hoger scoren op neuroticisme hebben meer last van piekeren, angst en schuldgevoelens en zijn geneigd om meer stress te ervaren.

  Omdat bekend is dat stress invloed heeft op de geheugenfunctie en de hippocampus, bestudeerde Ruth ook een groep veteranen die werd blootgesteld aan trauma's tijdens de inzet van militaire gevechten. Lees hier meer over het onderzoek onder veteranen.


  Haar onderzoek kan onder andere helpen om oudere volwassenen te identificeren die een groter risico lopen op geheugenstoornissen. Tevens pleit Ruth voor het promoten van een gezonde leefstijl vanwege het positieve effect op de cognitieve gezondheid.

 • foto: shutterstock

  Beschermende genvariant tegen dementie gevonden met behulp van LASA-data

  Een mutatie in het PLCG2-gen beschermt tegen verschillende vormen van dementie. Dragers van deze mutatie hebben een sterk verhoogde kans om 100 jaar te worden zónder dementie. Dat blijkt uit onderzoek van Alzheimercentrum Amsterdam en de afdeling Klinische Genetica van Amsterdam UMC, onder leiding van dr. Henne Holstege. Zij werkte hiervoor samen met onderzoekers van LASA, de Longitudinal Aging Study Amsterdam. Gegevens van deelnemers aan ouderenonderzoek LASA werden vergeleken met die van de honderdplussers opgenomen in het 100-plus Onderzoek.

  Het PLCG2-eiwit speelt een belangrijke rol in het afweersysteem. Dat het veranderde PLCG2-gen beschermt tegen de ziekte van Alzheimer werd afgelopen jaar bekend. De onderzoekers zien nu dat de afwijking óók beschermt tegen fronto-temporale dementie (FTD) en dementie met Lewy-bodies (DLB). De mutatie zorgt ervoor dat de bouw van het PLCG2-eiwit wijzigt waardoor de functie van het eiwit verandert. Dragers van deze mutatie hebben een verhoogde kans om heel oud te worden, zónder dementie.

  Het blijkt dat de deelnemers aan het 100-plus Onderzoek deze erfelijke mutatie veel vaker hebben in vergelijking met mensen uit andere ouderenstudies, zoals deelnemers aan LASA. Vermoedelijk komt dit omdat de mensen in het 100-plus Onderzoek niet alleen heel oud zijn, maar daarnaast nog cognitief gezond: een extra gezonde groep.

  Medicijn
  Dr. Holstege: "Nu we een factor hebben ontdekt die de hersenen gezond kan houden tot op hoge leeftijd, moeten we eerst uitvinden hoe dit precies werkt. Uiteindelijk is het doel om het effect van de erfelijke mutatie in het PLCG2-gen na te bootsen met een medicijn tegen dementie.”

  * Het onderzoek is gepubliceerd in Acta Neuropathologica
  * Kijk hier voor (Engelstalige) specifieke informatie over de genetische data in LASA

  * Lees meer over het 100-plus Onderzoek

   

 •  

  Ongelijkheid in zorggebruik

  Van 15-17 april vond de kickoff meeting plaats van het ORA project IN-CARE dat zich de komende drie jaar bezig gaat houden met de vraag of veranderend beleid op het gebied van de langdurige zorg de ongelijkheid in het gebruik van informele en formele zorg zal vergroten dan wel verkleinen. Promovendus Jens Abbing zal (onder supervisie van Bianca Suanet en Marjolein Broese van Groenou) met de LASA-data deze vraag gaan beantwoorden voor het zorgbeleid in Nederland in de periode 1992-2019. Teams uit de UK, Duitsland en Japan zullen vooral cross-nationale vergelijkingen maken en de veranderingen in het zorgbeleid in verschillende landen onder de loep nemen.

 • Almar Kok (foto: privébezit)

  Ruim 50% van de Nederlanders veroudert behoorlijk ‘succesvol’

  Van een grote groep Nederlandse 55-plussers bracht onderzoeker Almar Kok het lichamelijke, mentale en sociale functioneren over een periode van 16 jaar in kaart. Ruim de helft van deze 2.185 deelnemers aan ouderenstudie LASA lieten op tenminste zes van in totaal negen aspecten een gunstig verouderingsproces zien.
  Echter, een lager opleidingsniveau, een lager beroepsniveau én een lager inkomen waren geassocieerd met een minder succesvolle veroudering. Desondanks werd meer dan een derde van de ouderen met levenslange blootstelling aan ongunstige sociaal-economische omstandigheden bovengemiddeld succesvol oud. Kok noemt deze mensen ‘veerkrachtig’.
  foto: Shutterstock

  Lees hier het hele bericht
 •  

  Congres: Zelf of sámen redzaam?!

  Hoe kunnen we sámen zorg voor en ondersteuning van ouderen verbeteren en zelfredzaamheid vergroten? Op woensdag 17 april staat deze vraag centraal tijdens het congres Zelf of sámen redzaam?! Er zijn verschillende sprekers en workshops, voor koffie, thee, lunch en borrel wordt gezorgd, er is muziek van het seniorenpopkoor Lust for Life en schrijver Kader Abdolah zal zijn visie op zelfredzaamheid met ons delen. Ouderen, zorgverleners, onderzoekers, beleidsadviseurs en iedereen die geïnteresseerd is in goede zorg voor ouderen is van harte welkom.
  Kosten: 25 euro voor 65+ers. Overige deelnemers: 75 euro.
  Schrijf u hier in!

  Bekijk het gevarieerde programma
 • Hans Jeuring (foto: privébezit)

  De samenleving verandert. Het percentage depressieve ouderen verandert mee.

  In 2012 waren bijna twee keer zoveel Nederlanders tussen de 55 en 64 jaar ernstig depressief dan twintig jaar daarvoor, in 1992. Opvallend genoeg was er onder deze groep in 2012 juist een flinke áfname (32%) te zien van milde depressies ten opzichte van 2002. Psychiater Hans Jeuring vond een duidelijk verband tussen de toename van ernstige depressies en een verslechtering van de lichamelijke gezondheid. Ook zag hij een verband tussen de afname van milde depressies en verbeterde sociale en economische omstandigheden van de onderzochte deelnemers uit ouderenstudie LASA. Op vrijdag 12 april promoveert Jeuring.


  Grafiek op basis van gegevens van bijna 3.000 Nederlanders tussen de 55 en 64 jaar uit de LASA-studie
  Lees hier het hele bericht
 •  

  50.000 euro voor Online Vriendschapscursus

  Onderzoeker Tamara Bouwman heeft de tweede prijs, een bedrag van € 50.000, gewonnen met de Online Vriendschapscursus.  De cursus bouwt voort op LASA-onderzoek naar eenzaamheid. De vriendschapscursus leert mensen meer uit hun vriendschappen te halen en zo hun eenzaamheid te verminderen.

  (v.l.n.r. op de foto) Jan Romme (directeur Stichting Gouden Dagen), Tamara Bouwman en Liesbeth Gaasbeek (projectmanager Gouden Dagen) bij de prijsuitreiking op de ‘Life Sciences & Health Publiek-private samenwerking dag’ in Utrecht.

  Tamara Bouwman: ‘Ik ben heel blij met deze erkenning. Met het geld van de Medische Inspirator Prijs van ZonMw kan de VU in samenwerking met Stichting de Gouden Dagen de onderzoeksversie van de cursus verbeteren, en geschikt maken voor gebruik. Dit gaan we doen in samenwerking met de doelgroep: ouderen.’

  De Online Vriendschapscursus biedt deelnemers wekelijks opdrachten waarmee zij oude contacten kunnen herstellen, nieuwe contacten leren leggen en beter om leren gaan met alleen zijn in het algemeen. Het gaat om simpele opdrachten als ‘ga eens langs bij de buren’, of ‘neem contact op met een oude vriendin’.

  De Medische Inspirator prijs is een aanmoedigingsprijs voor de meest inspirerende samenwerking tussen onderzoeker en patiënt(vertegenwoordigers) om onderzoek te doen naar medische producten waar patiënten behoefte aan hebben. De eerste prijs ging naar het project ‘Lyme legt levens lam’.

  Meer over de Online Vriendschapscursus vindt u hier


  Lees verder
 • foto: Unsplash/JiangXulei

  Eiwit om de spieren (M/V) gezond te houden

  Om spieren en lichamelijke functies zoveel mogelijk gezond te houden, moeten mensen voldoende eiwitten eten. Hoeveel eiwit dat moet zijn, hangt af van iemands leeftijd. Er zijn aanwijzingen dat de eiwitbehoeften van oudere mánnen anders zijn dan die van oudere vrouwen. Momenteel bestaat er echter maar één eiwitrichtlijn voor volwassenen, ongeacht leeftijd en geslacht. Onderzoeker Liset Elstgeest zal LASA-gegevens bestuderen om te zien of mannen vanaf 55 jaar een andere hoeveelheid eiwitten nodig hebben dan vrouwen vanaf die leeftijd.

  Veroudering gaat gepaard met een geleidelijk verlies van spiermassa en spierfunctie, en daarmee met verminderde lichamelijke prestaties. Een lage eiwitinname via de voeding is één van de factoren die waarschijnlijk van invloed is op deze achteruitgang. Eerdere studies hebben namelijk aangetoond dat een lage eiwitinname samenhangt met een afname van de spiermassa en met slechter fysiek functioneren van ouderen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat oudere volwassenen meer eiwitten nodig hebben dan jongere volwassenen.

  Gram per kilogram lichaamsgewicht
  De huidige voedingsrichtlijnen adviseren voor volwassenen een eiwitinname van tenminste 0,8 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag, ongeacht leeftijd en geslacht. Onlangs stelde internationale panels bestaande uit geriaters en voedingsdeskundigen op basis van verzamelde wetenschappelijke gegevens vast dat ouderen dagelijks tenminste 1,0 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht zouden moeten binnenkrijgen.De huidige aanbevelingen zijn hetzelfde voor mannen als voor vrouwen. Echter, sekseverschillen in lichaamssamenstelling of hormonen kunnen de behoefte aan eiwitten op oudere leeftijd beïnvloeden. Vrouwen hebben relatief meer vetmassa en minder spiermassa dan mannen van dezelfde lengte. De eiwitbehoefte uitgedrukt per kilogram lichaamsgewicht zou daarom lager kunnen zijn voor vrouwen dan voor mannen.

  Nieuwe richtlijnen
  Deze studie onderzoekt of de eiwitbehoeften van oudere mannen anders zijn dan die van oudere vrouwen. Met geavanceerde statistische technieken bestuderen Liset Elstgeest en collega’s gegevens over eiwitinname via de voeding en over het verlies van spiermassa en slechter lichamelijk functioneren. Deze gegevens komen uit een Amerikaanse studie én uit de Longitudinal Aging Study Amsterdam, LASA.Het doel is om tot nieuwe richtlijnen voor eiwitinname te komen (hoeveel gram eiwit in de voeding per kilogram lichaamsgewicht, per dag) voor zowel mannelijke als vrouwelijke ouderen. Om ervoor te zorgen dat de projectresultaten worden vertaald in een duidelijke boodschap zijn een vertegenwoordiger van ouderen en een diëtist betrokken. Die boodschap is bestemd voor ouderen zelf, maar ook voor diëtisten, geriaters, wetenschappers en de voedingsindustrie. De bevindingen van dit ZonMw-project worden aan het einde van 2019 verwacht.
  Lees verder
 •  

  Online Vriendschapscursus

  Onderzoeker Tamara Bouwman heeft voor haar promotieonderzoek een Online Vriendschapscursus ontwikkeld en getest. De cursus leert mensen meer uit hun vriendschappen te halen en zo hun eenzaamheid te verminderen.De cursus is genomineerd voor de Medische Inspirator Prijs van ZonMw en maakt nu kans op de hoofdprijs van €100.000! Met dat geld kan de VU in samenwerking met Stichting de Gouden Dagen de onderzoeksversie van de cursus verbeteren. Er kan inmiddels niet meer gestemd worden. Wachten is nu op de uitslag.


  foto: Unsplash/Joyce

  Eenzaamheid verminderen

  De cursus bouwt voort op LASA-onderzoek naar eenzaamheid van wetenschappers Theo van Tilburg en Marja Aartsen. De Online Vriendschapscursus biedt deelnemers wekelijks opdrachten waarmee zij oude contacten kunnen herstellen, nieuwe contacten leren leggen en beter om leren gaan met alleen zijn in het algemeen. Het gaat om simpele opdrachten als ‘ga eens langs bij de buren’, of ‘neem contact op met een oude vriendin’. Het lijkt zo eenvoudig, maar de opdrachten dragen stuk voor stuk bij aan de drempel die mensen over moeten om hun eenzaamheid te verminderen.


  Meer over de Online Vriendschapscursus vindt u hier
 •  

  LASA-onderzoeker Hanne van Ballegooijen in de prijzen

  Voedingswetenschapper en LASA-onderzoeker Hanne van Ballegooijen heeft de James Lind Prijs 2018 gewonnen in de categorie ‘meest impactvol voedingsonderzoek over vitamines en mineralen’. Met gegevens uit het LASA-ouderenonderzoek onderzocht zij het verband tussen lage vitamine D- en vitamine K-spiegels en een hoge bloeddruk. De prijs van 5.000 euro zal Van Ballegooijen gebruiken voor vervolgonderzoek.


  In het LASA-onderzoek worden gegevens verzameld over het vitamine D- en het vitamine K-gehalte in het bloed van de deelnemers. Ook werd de bloeddruk gemeten in 2002 en steeds 3 jaar later tot 2012 om het verloop van bloeddruk in kaart te brengen. Met deze gegevens keek dr. ir. Hanne van Ballegooijen of er een verband bestaat tussen een laag gehalte van de twee vitamines en hoge bloeddruk. Dat blijkt zo te zijn. Dit is belangrijke kennis omdat een combinatie vitamine D met vitamine K mogelijk kan helpen om hoge bloeddruk te voorkomen.

  Vakjury en publieksstemmen

  De jury van de James Lind Prijs prees Hanne van Ballegooijen: ‘De interactie tussen vitamine D en K is niet eerder onderzocht, terwijl ze wel allebei worden geassocieerd met cardiovasculaire gezondheid. Het levert nieuwe inzichten die direct toe te passen zijn.’ De stemmen van de onafhankelijke vakjury telden voor de helft mee voor de einduitslag. De overige 50% werd bepaald door publieksstemmen van zorgprofessionals, wetenschappers, zorgverzekeraars, overheidsmedewerkers, mensen uit het bedrijfsleven en geïnteresseerde consumenten en patiënten. Het onderzoek kreeg 37% van de totale hoeveelheid stemmen.

  James Lind Prijs

  De James Lind Prijs erkent het meest impactvolle wetenschappelijke onderzoek waarbij één of meerdere fysiologisch actieve (voedings)stof(fen) een rol spelen en de meest waardevolle toepassing ervan in praktijk. Doel is om onderzoeken en toepassingen te stimuleren, die gezondheidswinst voor de samenleving opleveren.

  Lees meer over dit onderzoek, of lees het wetenschappelijke artikel.

 •  

  Sociale veerkracht bij ouderen

  Hoe kun je de veerkracht van mensen behouden en verbeteren zodat zij op oudere leeftijd minder beperkingen hebben, optimaal kunnen omgaan met mogelijke beperkingen en aan het maatschappelijke leven kunnen (blijven) deelnemen?

  Bekijk de video van LASA-wetenschapper Martijn Huisman

 •  

  Bezoek uit de VS

  Op dinsdag 6 november 2018 kreeg het LASA-team bezoek uit de Verenigde Staten. Wetenschappers Cäzilia Loibl en Madeleine Drost van de Ohio State University waren in Amsterdam om onderzoek te doen naar de rol die het hebben van schulden speelt bij sociale participatie en eenzaamheid onder ouderen.

  Van links naar rechts op de foto: Bianca Suanet (LASA), Cäzilia Loibl (OSU), Madeleine Drost (OSU) en Martijn Huisman (LASA)

 • foto: James Williams/Unsplash

  Steeds meer oudere Nederlanders, scherp van geest maar zwak van gestel

  Dat meer Nederlanders een hoge leeftijd bereiken, wisten we al. Maar dat deze extra levensjaren veelal gepaard gaan met een matige of zelfs slechte lichamelijke gezondheid, is minder bekend. En voor het eerst blijkt uit ouderenonderzoek LASA (samenwerking Amsterdam UMC en de VU) dat het aantal jaren in goede cognitieve gezondheid wél stijgt onder Nederlandse 65-plussers, vooral onder vrouwen. Bijna 13.000 metingen bij 65-plussers tussen 1993 en 2016 werden geanalyseerd. De studie is onlangs verschenen in de American Journal of Public Health.

  Nederlanders leven langer. De levensverwachting in 1993 van een 65-jarige man was 14,7 jaar; het lag in de verwachting dat hij 79,7 jaar kon worden. In 2016 kon een 65-jarige man daar vier jaar bij optellen: 83,7 jaar. Voor vrouwen van 65 jaar was de levensverwachting in 1993 19,2 jaar. In 2016 kon een 65-jarige vrouw verwachten dat zij 86,4 werd.

  Maar niet al die extra levensjaren worden in goede lichamelijke gezondheid doorgebracht. Het aantal verwachte extra levensjaren met ernstige gezondheidsproblemen steeg van 1,8 in 1993 tot 2,9 in 2016 voor mannen. Voor vrouwen steeg het van 5,4 jaar in 1993 tot 6,2 jaar in 2016. Er was geen sprake van een rechte stijgende lijn. In de gemeten periode van 23 jaar vonden er schommelingen plaats.

  Toename goede cognitieve gezondheid

  Er is ook positief nieuws: het aantal jaren dat Nederlanders in goede cognitieve gezondheid leven, is wél blijven stijgen tussen 1993 en 2016. Onder vrouwen was de toename zelfs sterker dan onder mannen: van 13,4 naar 18,0 jaar (vrouwen) tegen 11 naar 15,7 jaar (mannen). Onder cognitieve gezondheid verstaan we zaken zoals het vermogen om dingen te leren, te onthouden en te plannen.

  Niet eerder werd in één studie gekeken naar een lange trend in zowel de fysieke als de cognitieve gezonde levensjaren van oudere Nederlanders. Een dergelijke gecombineerde studie biedt aanknopingspunten om kosten voor gezondheidszorg en langdurige zorg voor de toekomst te kunnen inschatten.

  Met het oog op de toename van vooral 80-plussers en de noodzaak om kosten voor de gezondheidszorg in toom te houden, heeft ook Nederland het systeem van de langdurige zorg hervormd. Dit beleid gaat uit van de gedachte dat minder ouderen een beroep zullen doen op de langdurige zorg, omdat ze gezonder blijven. Uit deze studie is dat echter alleen gebleken voor wat betreft cognitieve gezondheid.


  Lees het artikel in the American Journal of Public Health
 • foto: shutterstock/halfpoint

  Subsidie maakt nieuw LASA-onderzoek naar mantelzorg mogelijk

  Marjolein Broese van Groenou, LASA-wetenschapper en hoogleraar informele zorg, heeft financiering ontvangen voor een samenwerkingsproject tussen Europa en Japan. ‘Er is tot dusver nog maar weinig onderzoek gedaan naar sociaal-economische ongelijkheid in het krijgen van formele, door de overheid betaalde zorg en mantelzorg’, aldus Broese van Groenou. In het Nederlandse team kan een promovendus worden aangesteld die met gegevens uit LASA aan de slag gaat. Hij of zij zal onderzoeken hoe veranderingen in het Nederlandse zorgbeleid van de afgelopen 25 jaar terug te vinden zijn in zorggebruik én in de kwaliteit van leven van ouderen. Daarmee kan worden vastgesteld of bezuinigingen in de zorg – zoals bijvoorbeeld de sluiting van verzorgingshuizen – hebben geleid tot een grotere ongelijkheid in het gebruik van zorg. Samen met de teams in Engeland, Duitsland en Japan, wordt ook onderzocht wat het gevolg van die bezuinigingen is voor het geven van mantelzorg. Mantelzorg was altijd al meer gebruikelijk in de lagere sociaal-economische klassen. Nu wordt onderzocht of de druk op deze groep mantelzorgers in Europa en Japan verder is toegenomen. Ook zullen de onderzoekers bekijken welke consequenties ontwikkelingen in zorggebruik hebben voor de kwaliteit van leven van oudere zorgontvangers, en voor hun mantelzorgers.

  Vanaf 1992 gegevens verzameld

  LASA verzamelt al vanaf 1992 gegevens over zorggebruik van ouderen, over tevredenheid met de zorg en over kwaliteit van leven. Deze schat aan data en kan inzicht bieden in bovenstaande vragen. Resultaten uit het project zijn van groot belang voor het beleid inzake de langdurige zorg. De financiering is afkomstig van de Open Research Area for the Social Sciences (ORA), een Europees programma waaraan NWO deelneemt.

  Lees meer over ORA op de NWO-website
 •  

  Theo van Tilburg lid wetenschappelijke adviescommissie ‘Eén tegen eenzaamheid’

  LASA-wetenschapper Theo van Tilburg is samen met 7 andere onderzoekers geïnstalleerd in de Wetenschappelijke Advies Commissie om kennis en wetenschap rondom eenzaamheid bij elkaar te brengen, en om de praktijk en het programma te adviseren.

  ‘Het is belangrijk dat de aanpak om eenzaamheid te verminderen op effectieve wijze wordt ingericht. En dat we kunnen meten wat werkt en wat niet’, aldus het ministerie van VWS. Vandaar deze adviesraad, die inmiddels al een keer bij elkaar gekomen is. Theo van Tilburg is hoogleraar sociologie en sociale gerontologie aan de Vrije Universiteit en gespecialiseerd in het thema ‘eenzaamheid’. In zijn onderzoek maakt hij veel gebruik van gegevens uit de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA).

  Lees meer over het programma ‘Een tegen eenzaamheid
 • foto: Joshua Kloet

  College 'eenzaamheid bij ouderen' online

  In september gaf LASA-wetenschapper Theo van Tilburg college over eenzaamheid onder ouderen bij de Universiteit van Nederland. Eenzaamheid bij ouderen kan niet alleen psychologisch, maar ook lichamelijk voor veel problemen zorgen, aldus Van Tilburg. En wil je op hogere leeftijd een sterk, sociaal vangnet om je heen hebben, dan moet je nú aan de slag. Want, zo vertelt hij in dit college, een potje bingo op z'n tijd zal weinig uithalen.

  Bekijk het college hier online!

 • foto: Johan Ulenkate

  NetWerken met thuiswonende ouderen
  Hoe kunnen ouderen zo lang mogelijk naar tevredenheid thuis blijven wonen?


  Op 9 oktober vond een inspiratiemiddag plaats over de kansen en uitdagingen in de samenwerking tussen professionele zorgverleners, mantelzorgers en thuiswonende ouderen.

  De sprekers waren:
  * Prof.dr. Marjolein Broese van Groenou (ouderenonderzoek LASA) over ‘Zorgnetwerkenen kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen’
  * Drs. Reinier Koppelaar (VWS) over ‘Programma Langer thuis’
  * Dr. Mirjam de Klerk (SCP) over ‘Evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg'
  * Duopresentatie prof.dr. Henk Nies (Vilans) en prof.dr. Bianca Beersma (Vrije Universiteit) over ‘WeCare deals als innovatie van de Langdurige Zorg’
  * Mevrouw Jenny Schneider-van Egten (ervaringsdeskundige) over thuiswonen als oudere met een zorgnetwerk en over eigen regie behouden.

  Na de sprekers was er tijd voor discussie. De aanwezigen, waaronder wetenschappers, beleidsmedewerkers van VWS en gemeenten, wijkverpleegkundigen, vrijwilligers en mantelzorgers, stelden elkaar vragen en wierpen aandachtspunten op. 'Wat kun je al op jongere leeftijd doen om je netwerk te versterken zodat je problemen op latere leeftijd kan voorkomen?' luidde bijvoorbeeld een vraag aan de wetenschap.

  Wetenschap ontmoet beleid en praktijk is een terugkerende bijeenkomst waarop onderzoekers, beleidsmedewerkers en professionals en anderen uit de praktijk met elkaar in discussie gaan over wisselende onderwerpen uit de ouderenzorg.

  Meer informatie via WoBP@vumc.nl


 •  

  Kennis en tips over veerkracht gebundeld

  Wat maakt dat de ene mens na een tegenslag weer overeind krabbelt en dat dit een ander niet lukt? Dat heeft alles te maken met veerkracht. Bij LASA wordt veel onderzoek gedaan naar veerkracht bij – oudere – mensen.

  Ook in de zorg is veerkracht een vaak benoemd begrip. Maar, voor veel zorgprofessionals blijft het een abstracte term. Het ontbreekt aan concrete handvaten hoe je veerkracht kunt toepassen in de praktijk, in de omgang met cliënten.

  Daarom ontwikkelden het Ben Sajet centrum en Vilans de infographic Goed gebruik maken van veerkracht doe je zo! In deze publicatie is kennis over veerkracht gebundeld. Wetenschappers van LASA werkten mee aan de infographic die zorgmedewerkers kan helpen om de veerkracht van hun cliënt te vergroten.

  Lees meer over LASA-onderzoek naar veerkracht bij ouderen
 • LASA-onderzoeker Theo van Tilburg

  College over eenzaamheid bij ouderen

  Eenzaamheid onder ouderen kan niet alleen psychologisch, maar ook lichamelijk voor veel problemen kan zorgen. Dus wil je op hogere leeftijd een beetje sterk, sociaal vangnet om je heen hebben, dan moet je nú aan de slag. Want, zo vertelde LASA-onderzoeker Theo van Tilburg in dit college, een potje bingo op z'n tijd zal weinig uithalen.

  Op dinsdag 11 september beantwoordden 5 wetenschappers de volgende vraag bij de Universiteit van Nederland: 'Hoe word jij zo vitaal mogelijk oud?'. Theo van Tilburg (LASA/VU) gaf college over het probleem rondom eenzaamheid bij ouderen.

  Inmiddels is het college ook online te bekijken en te beluisteren.
 •  

  LASA-onderzoek wijst uit

  Ouderen steeds minder eenzaam. Meer eenzame ouderen.

  Ouderen in Nederland voelen zich minder eenzaam dan 20 jaar geleden. De gemiddelde eenzaamheid van Nederlanders van 55 jaar en ouder daalde tussen 1996 en 2016. Eenzaamheid van ouderen neemt echter toe met de leeftijd. Daarom zijn er, vanwege de toename van de oudere bevolking, in 2016 wel méér eenzame ouderen in Nederland dan in 1996. Dit blijkt uit de gegevens van ruim 5.000 deelnemers aan de ouderenstudie LASA. Vandaag verscheen het SCP-rapport Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking, met LASA-wetenschapper Theo van Tilburg als een van de auteurs.

  Lees verder
 • foto: Stephen Walker/Unsplash

  Veerkrachtig oud worden

  Hoe lukt het Turkse en Marokkaanse migranten van de eerste generatie om op een veerkrachtige manier oud te worden in Nederland? Hoe kun je sociaal veerkrachtig blijven, en welke obstakels en uitdagingen kunnen op je pad komen? Deze vragen komen aan de orde in de bijdragen van LASA-wetenschappers Silvia Klokgieters en Bianca Suanet tijdens de regiotour 'Veerkrachtig oud worden in Amsterdam'.

  Lees verder
 • foto: Fenneke Blom

  25 jaar LASA, een impressie in foto's

  In december 2017 vierde LASA, de Longitudinal Aging Study Amsterdam, haar 25-jarig bestaan met een symposium. Aansluitend hield prof.dr. Martijn Huisman zijn oratie 'Verhalen over veerkracht'.


  Bekijk een fotoverslag van de dag
 • foto: shutterstock

  Persbericht: Oud worden in Nederland. Verhalen van veerkracht.

  Oud worden in Nederland. Verhalen van veerkracht


  ‘Ouderdom kun je zien als een zoektocht naar veerkracht, naar het vermogen zich aan te passen aan de consequenties van oud worden. Daarom is het belangrijk om veerkracht bij ouderen te onderzoeken’, aldus prof.dr. Martijn Huisman. Hij ziet daarbij een belangrijke plaats voor de mening van ouderen zelf. Huisman is directeur van LASA, de studie naar Nederlandse ouderen. Op 21 december houdt Huisman zijn oratie én viert LASA haar 25-jarig bestaan met een symposium.

   

  Lees verder
 •  

  25 jaar LASA Symposium

  Op donderdag 21 december zal de oratie van prof. dr. Martijn Huisman om 15:45 uur aanvangen in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is benoemd tot hoogleraar Epidemiologie van Veroudering. De leerstoel is ingebed in de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek (VUmc) en de afdeling Sociologie (Vrije Universiteit Amsterdam).

  Voorafgaand aan zijn oratie zal er in de Amstelzaal van VUmc een symposium plaatsvinden over de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), waarvan Martijn Huisman wetenschappelijk directeur is. LASA is een grootschalige multidisciplinaire studie naar het functioneren, de autonomie en het welbevinden van ouderen in Nederland. Tijdens het symposium zal het 25-jarig bestaan van LASA centraal staan. Het symposium is bedoeld voor wetenschappers, beleidsmakers en professionals uit de ouderenzorg. Het symposium bestaat uit één plenair gedeelte en een gedeelte waarvoor u zich kunt inschrijven in één van de vier groepssessies. De lunch is inbegrepen.

  U kunt zich tot vrijdag 1 december inschrijven voor het symposium door via onderstaande link het inschrijfformulier ingevuld in te sturen. Na sluiting van de inschrijving krijgt u een bevestiging van deelname en een routebeschrijving toegezonden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Mocht u na inschrijving voor het symposium verhinderd zijn, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk door te geven via lasa@vumc.nl. Tijdens het symposium zal er plaats zijn voor 250 bezoekers. De Amstelzaal is niet rolstoeltoegankelijk. Link naar het inschrijfformulier: https://goo.gl/forms/GT2XQqLxrEC0ia6x1 Het programma van het symposium en de uitnodiging voor het bijwonen van de oratie vindt u in de bijlagen hieronder.

  Namens de LASA symposiumcommissie,
  Erik Timmermans
  Almar Kok
  Fleur Thomese
  Martijn Huisman  Programma symposium (PDF)
  Uitnodiging inaugurele rede (PDF)
  Inschrijfformulier
 •  

  Theo van Tilburg over eenzaamheid met Kerst

  Interview met Theo van Tilburg in VU magazine over eenzaamheid met de Kerstdagen en tips hoe die te voorkomen.

  Lees verder
 •  

  VENI-subsidie voor LASA-onderzoeker Emiel Hoogendijk

  LASA-onderzoeker Emiel Hoogendijk heeft van ZonMw/NWO een VENI subsidie van 250.000 euro gekregen. Deze prestigieuze beurs wordt jaarlijks toegekend aan recent gepromoveerde onderzoekers om hun eigen onderzoek verder te ontwikkelen. Emiel gaat gedurende 3 jaar onderzoek doen naar kwetsbaarheid bij ouderen, waarvoor hij o.a. gebruik maakt van LASA-gegevens.

  Meer informatie:
  NWO: 154 pas gepromoveerde onderzoekers ontvangen Veni van 250.000 euro
  APH: VENI grant for 3 APH researchers
 •  

  Presidential Award van de IAGG voor Dorly Deeg

  Tijdens het wereldcongres gerontologie van de International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) in San Francisco viel aan Professor Dorly Deeg de eer te beurt om een Presidential Award in ontvangst te mogen nemen. De prijs werd haar uitgereikt als waardering voor haar jarenlange inspanningen voor de gerontologie in de Europese regio. De uitreiking vond plaats tijdens de openingsceremonie van het wereldcongres op 23 juli 2017.


 •  

  Trimbos-instituut: 55-plussers vaak onbekend met nadelige gevolgen alcoholgebruik

  55-plussers en alcoholgebruik
  Het Trimbos-instituut heeft recentelijk onderzoek gedaan naar het alcoholgebruik onder 55-plussers, de frequentie van het gebruik en de houding tegenover alcoholgebruik. Zo bleek dat men bij het ouder worden in het algemeen minder drank gaat gebruiken, maar neemt bij overmatig drankgebruik het gebruik juist toe. Verder bleek dat de bewustwording van de gevaren van overmatig drankgebruik voor de gezondheid laag was onder 55-plussers.

  LASA was een van de aanleveraars van gegevens over het drankgebruik onder ouderen.

  Hier de link naar de publicatie van het Trimbos-instituut waar ook een factsheet kan worden gedownload over dit onderwerp.

  Lees verder
 • depressie en eenzaamheidsgevoelens

  illustratie: Isabelle Hörl

  Depressie vergroot de kans op vroegtijdig overlijden, maar alleen bij mannen

  Onderzoek naar effecten van eenzaamheid en depressie op vroegtijdig overlijden

  Op 2 juni promoveerde ouderenpsychiater Tjalling Jan Holwerda op zijn onderzoek “Ziektelast van eenzaamheid en depressie” aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In twee grote Nederlandse longitudinale studies (AMSTEL en LASA) onderzocht hij de gevolgen van eenzaamheid en depressie onder Nederlandse ouderen. Daarbij vond hij dat depressie de kans op vroegtijdig overlijden vergroot, echter alleen bij mannen. Het hebben van een bijkomende gegeneraliseerde angststoornis bleek juist te beschermen tegen vroegtijdig overlijden.

  Lees verder
 • illustratie: Bregje Jaspers

  Ouderen met artrose ervaren veel belemmeringen in hun leefomgeving

  Onderzoek naar belemmeringen bij artrose in Europa

  Ouderen met artrose zijn gevoeliger voor belemmeringen in hun leefomgeving, zoals buurtproblemen en slechte weersomstandigheden. Zij ervaren daarvan meer invloed op hun functioneren en welzijn dan ouderen zonder artrose. Dit blijkt uit onderzoek van bewegingswetenschapper Erik Timmermans naar de relatie tussen omgevingskenmerken en het dagelijks functioneren van ouderen, zowel met als zonder artrose.

  Erik Timmermans promoveert op 12 mei aan de Vrije Universiteit op dit onderzoek dat uitgevoerd is in het kader van EPOSA (European Project on OSteoArthritis). Dit is een Europees samenwerkingsverband waarbij 6 landen waaronder Nederland onderzoek doen op het gebied van de determinanten en de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van artrose.

  Lees verder
 • Langer zelfstandig. Ouder worden met hulpbronnen, ondersteuning en zorg

   

  Ouderen in goede gezondheid, met groot sociaal netwerk en gevoel van eigen regie blijven langer zelfstandig

  Onderzoek naar zorgtrajecten van ouderen

  Tijdens de Geriatriedagen in Den Bosch 8-10 februari presenteerde Cretien van Campen van het Sociaal Plan Bureau (SCP) de uitkomsten van een onderzoek naar de zorgtrajecten van 65-plussers. Het onderzoek werd uitgevoerd door het SCP samen met Marjolein Broese van Groenou (VU Amsterdam) en Dorly Deeg  (VUmc). Hierbij werd gebruik gemaakt van data verzameld in de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). Het ging om 1768 65-plussers die 14 jaar werden gevolgd.

  Rekenmodel

  In het rapport "Langer zelfstandig. Ouder worden met hulpbronnen, ondersteuning en zorg" wordt dit onderzoek beschreven. Het bleek dat vooral ouderen met een goede gezondheid langer zelfstandig blijven wonen. Ook een groot sociaal netwerk en ervaren van regie hebben een positieve invloed hierop.Op basis hiervan heeft het SCP een rekenmodel opgesteld om de juiste behoeften aan zorg en ondersteuning in kaart te brengen met het doel om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

  Overhandiging eerste exemplaar rapport Langer zelfstandig. Ouder worden met hulpbronnen, ondersteuning en zorg
  Cretien van Campen (SCP) overhandigt Pieter Roelfsema, beleidsadviseur bij VWS, het eerste exemplaar van het rapport "Langer zelfstandig. Ouder worden met hulpbronnen, ondersteuning en zorg". Naast Van Campen co-auteur Marjolein Broese van Groenou (VU Amsterdam LASA)

  Lees het SCP-rapport (pdf)
 •  

  Inaugurele rede Prof. dr. ir. A. de Boer: Wie maakt het verschil? Ongelijkheid in condities en consequenties van informele zorg

  De inaugurele rede die Prof. De Boer op 26 januari 2017 uitsprak (zie het nieuwsbericht hieronder), is nu digitaal beschikbaar. Daarbij haakt zij onder meer in op de bij LASA verzamelde data van het Migranten cohort.

  Lees verder
 • Uitnodiging Symposium Toekomst van de informele zorg

   

  Uitnodiging Symposium SCP/VU: Toekomst van de informele zorg

  Toekomst van de informele zorg
  De zorg voor kwetsbare burgers is volop in beweging, mede dankzij de invoering van de wet langdurige zorg en de wet maatschappelijke ondersteuning in 2015. De gevolgen van de toename van de druk op informele zorg en een discussie daarover komen aan de orde in dit symposium.

  Lees verder (pdf)
 • Uitnodiging inaugurele rede Prof. dr. ir. A. de Boer

   

  Uitnodiging inaugurele rede Prof. dr. ir. A. de Boer: Wie maakt het verschil? Ongelijkheid in condities en consequenties van informele zorg

  Oratie prof. dr. ir. Alice de Boer

  Aansluitend op het bovengenoemde symposium houdt prof. dr. ir. Alice de Boer in de Aula van de VU haar inaugurale rede (start: 15:45 uur) 'Wie maakt het verschil? Ongelijkheid in condities en consequenties van informele hulp', waarmee zij formeel haar ambt als bijzonder hoogleraar Sociale ongelijkheid en informele hulp aan de faculteit Sociologie van de Vrije Universiteit aanvaardt. Zij is op 1 januari 2016 benoemd. De leerstoel is ingesteld door het SCP, waar professor De Boer ook werkzaam is.

 • foto: Leo Stokx

  Gezond ouder worden in nieuwsbrieven

  Alle LASA Nieuwsbrieven 1992-2016
  Ter gelegenheid van 25 jaar LASA een mooi moment om eens terug te blikken op alle nieuwsbrieven die bij LASA vanaf 1992 zijn verschenen. Foto's, bijdragen van wetenschappers en vele wetenswaardigheden zijn digitaal ontsloten. Met inhoudsopgave.

  Lees verder
 • Ouderen met lagere opleiding eten minder groente foto: Brooke Lark

  Ouderen met een lagere opleiding en inkomen eten minder groente, fruit en vis

  Sociaaleconomische verschillen
  Er zijn aanzienlijke sociaaleconomische verschillen in het behalen van de groente-, fruit- en visrichtlijn onder Nederlandse ouderen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Coosje Dijkstra.

  Gezond eten en voorkomen ziekte
  Ook ontdekte zij dat ouderen met een lager opleidings- en inkomensniveau andere redenen hebben om gezond te eten en dat het voorkomen van een ziekte juist voor deze groep bijvoorbeeld minder belangrijk lijkt.

  Lees verder
 • Sociale steun steeds meer van niet-familieleden

  foto: Nina Strehl

  Sociale steun voor ouderen komt steeds vaker van niet-familieleden

  Veranderingen in sociale steun
  Kunnen ouderen in de huidige participatiesamenleving wel rekenen op voldoende sociale steun uit eigen omgeving? Uit onderzoek van VU-sociologe Bianca Suanet blijkt dat ze meer vriendschappelijke relaties hebben dan voorgaande generaties en hiervan meer sociale steun ontvangen.

  LASA-cohorten
  Om deze ontwikkelingen in ontvangen sociale steun binnen verschillende generaties te kunnen vergelijken, maakte Bianca gebruik van de cohort-data die de afgelopen 25 jaar bij LASA zijn verzameld.

  Lees verder
 • Senior worker

  foto: Shutterstock

  Verhoging AOW-leeftijd: waar ligt de grens?

  Toename levensverwachting
  Onlangs is de AOW-leeftijd voor mensen geboren na 1954 verhoogd tot 67 jaar en 3 maanden. Deze en toekomstige verhogingen zijn gekoppeld aan de toename van de levensverwachting.

  Langer doorwerken
  Door de steeds betere behandeling van ernstige ziekten zijn ouderen inderdaad steeds langer in staat om door te werken, maar wat is de prijs die hiervoor betaald moet worden en hoe ver kan de leeftijd nog opgeschroefd worden? In een artikel in de Volkskrant zet Professor Dorly Deeg een aantal kanttekeningen bij deze ontwikkelingen.

  Lees verder
  (om het hele artikel te kunnen lezen moet u abonnee zijn of een account aanmaken)
 • Almar Kok over succesvol ouder worden

  foto: Leo Stokx

  Almar Kok op Radio NH tijdens Weekend van de Wetenschap

  Succesvol ouder worden
  Promovendus Almar Kok van LASA in gesprek met Isabella Prins van het programma NH Leeft over de ingrediënten voor succesvol oud worden.

  Luister hier naar het geluidsfragment (start: 51:40).
 • Martijn Huisman

   

  Martijn Huisman keynote speaker op gerontologie-conferentie in Nieuw-Zeeland

  Martijn Huisman over gezond oud worden
  Van 15-17 september wordt in Wellington de 2016 Conference of the New Zealand Association of Gerontology gehouden. Het thema van de conferentie is Making Active Ageing a Reality. Daarbij zal de wetenschappelijk directeur van LASA, Martijn Huisman, als keynote speaker optreden. Het onderwerp van zijn presentatie heeft als titel: 'Ageing Well despite Adversity; Evidence from Longitudinal data'.

  Lees verder
 • Sociaal netwerk

   

  Het sociale netwerk van ouderen verandert

  Met het klimmen der jaren wordt het sociale netwerk van veel ouderen kleiner. De familie blijft meestal belangrijk, terwijl de rol van vrienden en bekenden afneemt. Tegelijkertijd verandert de samenleving en neemt de individualisering toe. Wat betekent dit voor het sociale netwerk van recente generaties ouderen?

  Lees verder
 • Sociaal netwerk ouderen verandert

  foto: Leo Stokx

  Verbondenheid beschermt oudere migrant tegen ernstige eenzaamheid

  Artikel van Jolien Klok, promovenda bij de faculteit der Sociale Wetenschappen, dat zij samen schreef met Tineke Fokkema van het NIDI, waarbij gebruik gemaakt werd van LASA-data over Turkse en Marokkaanse migranten.

  Lees verder
 • Chronische ziekte

   

  LASA-weetje van de week
  Langer doorwerken met chronische ziekte
  ?

  De Nederlandse overheid voert een actief beleid om werknemers te stimuleren om langer door te werken. Mogelijkheden tot vervroegd uittreden zijn afgeschaft en de pensioenleeftijd is geleidelijk verhoogd. Wat betekent dit voor mensen met een chronische ziekte?

  Lees verder
 • Dorly Deeg Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

   

  Dorly Deeg benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

  De uitreiking vond dinsdagochtend plaats in de Burgerzaal van het Stadhuis te Rotterdam alwaar de versierselen door Burgemeester Aboutaleb, na een persoonlijk woord, werden opgespeld.  Prof. dr. D.J.H. Deeg ontvangt deze hoge onderscheiding voor haar bijzondere en jarenlange verdiensten op het gebied van het ouderenonderzoek in Nederland.

 • LASA weetjes-waaier
  Vraag de gratis weetjes-waaier aan

  Waaier met interessante weetjes over ouder worden in Nederland.
  Aan te vragen via lasa@vumc.nl,   geen kosten (verkrijgbaar zolang de voorraad strekt) of download de weetjes-waaier hier.


  Voorbeeld LASA-weetje:

  Jonge ouderen zijn actief bij de samenleving betrokken
 • Dorly Deeg

   

  Waardoor neemt de levensduur van ouderen toe?
  en hoe beinvloedt dit het ouder worden?

  Lezing door Professor dr. Dorly Deeg bij de CCIV Centrale Commissie voor Interkerkelijk Vormingswerk Naarden-Bussum, mede georganiseerd door de VU-vereniging.

  Lees verder
 • nieuwsfoto

  foto: shutterstock

  titel

  tekst nieuwsbericht

  Lees verder
 • nieuwsfoto

  foto: shutterstock

  titel

  tekst nieuwsbericht

  Lees verder