Laatste nieuws

 • Gezond
  ouder
  worden
  in
  Nederland

   

  Informatie over gezond ouder worden in relatie tot de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) en de uitkomsten van deze studie.
  Lees meer over LASA
  Seniorenpaar met hond op bankje bij zee

   

   

 •  

  LASA-onderzoeker Hanne van Ballegooijen in de prijzen

  Voedingswetenschapper en LASA-onderzoeker Hanne van Ballegooijen heeft de James Lind Prijs 2018 gewonnen in de categorie ‘meest impactvol voedingsonderzoek over vitamines en mineralen’. Met gegevens uit het LASA-ouderenonderzoek onderzocht zij het verband tussen lage vitamine D- en vitamine K-spiegels en een hoge bloeddruk. De prijs van 5.000 euro zal Van Ballegooijen gebruiken voor vervolgonderzoek.


  In het LASA-onderzoek worden gegevens verzameld over het vitamine D- en het vitamine K-gehalte in het bloed van de deelnemers. Ook werd de bloeddruk gemeten in 2002 en steeds 3 jaar later tot 2012 om het verloop van bloeddruk in kaart te brengen. Met deze gegevens keek dr. ir. Hanne van Ballegooijen of er een verband bestaat tussen een laag gehalte van de twee vitamines en hoge bloeddruk. Dat blijkt zo te zijn. Dit is belangrijke kennis omdat een combinatie vitamine D met vitamine K mogelijk kan helpen om hoge bloeddruk te voorkomen.

  Vakjury en publieksstemmen

  De jury van de James Lind Prijs prees Hanne van Ballegooijen: ‘De interactie tussen vitamine D en K is niet eerder onderzocht, terwijl ze wel allebei worden geassocieerd met cardiovasculaire gezondheid. Het levert nieuwe inzichten die direct toe te passen zijn.’ De stemmen van de onafhankelijke vakjury telden voor de helft mee voor de einduitslag. De overige 50% werd bepaald door publieksstemmen van zorgprofessionals, wetenschappers, zorgverzekeraars, overheidsmedewerkers, mensen uit het bedrijfsleven en geïnteresseerde consumenten en patiënten. Het onderzoek kreeg 37% van de totale hoeveelheid stemmen.

  James Lind Prijs

  De James Lind Prijs erkent het meest impactvolle wetenschappelijke onderzoek waarbij één of meerdere fysiologisch actieve (voedings)stof(fen) een rol spelen en de meest waardevolle toepassing ervan in praktijk. Doel is om onderzoeken en toepassingen te stimuleren, die gezondheidswinst voor de samenleving opleveren.

  Lees meer over dit onderzoek, of lees het wetenschappelijke artikel.

 •  

  Sociale veerkracht bij ouderen

  Hoe kun je de veerkracht van mensen behouden en verbeteren zodat zij op oudere leeftijd minder beperkingen hebben, optimaal kunnen omgaan met mogelijke beperkingen en aan het maatschappelijke leven kunnen (blijven) deelnemen?
  Bekijk de video van LASA-wetenschapper Martijn Huisman

 •  

  Bezoek uit de VS

  Op dinsdag 6 november 2018 kreeg het LASA-team bezoek uit de Verenigde Staten. Wetenschappers Cäzilia Loibl en Madeleine Drost van de Ohio State University waren in Amsterdam om onderzoek te doen naar de rol die het hebben van schulden speelt bij sociale participatie en eenzaamheid onder ouderen.

  Van links naar rechts op de foto: Bianca Suanet (LASA), Cäzilia Loibl (OSU), Madeleine Drost (OSU) en Martijn Huisman (LASA)

 • foto: James Williams/Unsplash

  Steeds meer oudere Nederlanders, scherp van geest maar zwak van gestel

  Dat meer Nederlanders een hoge leeftijd bereiken, wisten we al. Maar dat deze extra levensjaren veelal gepaard gaan met een matige of zelfs slechte lichamelijke gezondheid, is minder bekend. En voor het eerst blijkt uit ouderenonderzoek LASA (samenwerking Amsterdam UMC en de VU) dat het aantal jaren in goede cognitieve gezondheid wél stijgt onder Nederlandse 65-plussers, vooral onder vrouwen. Bijna 13.000 metingen bij 65-plussers tussen 1993 en 2016 werden geanalyseerd. De studie is onlangs verschenen in de American Journal of Public Health.

  Nederlanders leven langer. De levensverwachting in 1993 van een 65-jarige man was 14,7 jaar; het lag in de verwachting dat hij 79,7 jaar kon worden. In 2016 kon een 65-jarige man daar vier jaar bij optellen: 83,7 jaar. Voor vrouwen van 65 jaar was de levensverwachting in 1993 19,2 jaar. In 2016 kon een 65-jarige vrouw verwachten dat zij 86,4 werd.

  Maar niet al die extra levensjaren worden in goede lichamelijke gezondheid doorgebracht. Het aantal verwachte extra levensjaren met ernstige gezondheidsproblemen steeg van 1,8 in 1993 tot 2,9 in 2016 voor mannen. Voor vrouwen steeg het van 5,4 jaar in 1993 tot 6,2 jaar in 2016. Er was geen sprake van een rechte stijgende lijn. In de gemeten periode van 23 jaar vonden er schommelingen plaats.

  Toename goede cognitieve gezondheid

  Er is ook positief nieuws: het aantal jaren dat Nederlanders in goede cognitieve gezondheid leven, is wél blijven stijgen tussen 1993 en 2016. Onder vrouwen was de toename zelfs sterker dan onder mannen: van 13,4 naar 18,0 jaar (vrouwen) tegen 11 naar 15,7 jaar (mannen). Onder cognitieve gezondheid verstaan we zaken zoals het vermogen om dingen te leren, te onthouden en te plannen.

  Niet eerder werd in één studie gekeken naar een lange trend in zowel de fysieke als de cognitieve gezonde levensjaren van oudere Nederlanders. Een dergelijke gecombineerde studie biedt aanknopingspunten om kosten voor gezondheidszorg en langdurige zorg voor de toekomst te kunnen inschatten.

  Met het oog op de toename van vooral 80-plussers en de noodzaak om kosten voor de gezondheidszorg in toom te houden, heeft ook Nederland het systeem van de langdurige zorg hervormd. Dit beleid gaat uit van de gedachte dat minder ouderen een beroep zullen doen op de langdurige zorg, omdat ze gezonder blijven. Uit deze studie is dat echter alleen gebleken voor wat betreft cognitieve gezondheid.


  Lees het artikel in the American Journal of Public Health
 • foto: shutterstock/halfpoint

  Subsidie maakt nieuw LASA-onderzoek naar mantelzorg mogelijk

  Marjolein Broese van Groenou, LASA-wetenschapper en hoogleraar informele zorg, heeft financiering ontvangen voor een samenwerkingsproject tussen Europa en Japan. ‘Er is tot dusver nog maar weinig onderzoek gedaan naar sociaal-economische ongelijkheid in het krijgen van formele, door de overheid betaalde zorg en mantelzorg’, aldus Broese van Groenou. In het Nederlandse team kan een promovendus worden aangesteld die met gegevens uit LASA aan de slag gaat. Hij of zij zal onderzoeken hoe veranderingen in het Nederlandse zorgbeleid van de afgelopen 25 jaar terug te vinden zijn in zorggebruik én in de kwaliteit van leven van ouderen. Daarmee kan worden vastgesteld of bezuinigingen in de zorg – zoals bijvoorbeeld de sluiting van verzorgingshuizen – hebben geleid tot een grotere ongelijkheid in het gebruik van zorg. Samen met de teams in Engeland, Duitsland en Japan, wordt ook onderzocht wat het gevolg van die bezuinigingen is voor het geven van mantelzorg. Mantelzorg was altijd al meer gebruikelijk in de lagere sociaal-economische klassen. Nu wordt onderzocht of de druk op deze groep mantelzorgers in Europa en Japan verder is toegenomen. Ook zullen de onderzoekers bekijken welke consequenties ontwikkelingen in zorggebruik hebben voor de kwaliteit van leven van oudere zorgontvangers, en voor hun mantelzorgers.

  Vanaf 1992 gegevens verzameld

  LASA verzamelt al vanaf 1992 gegevens over zorggebruik van ouderen, over tevredenheid met de zorg en over kwaliteit van leven. Deze schat aan data en kan inzicht bieden in bovenstaande vragen. Resultaten uit het project zijn van groot belang voor het beleid inzake de langdurige zorg. De financiering is afkomstig van de Open Research Area for the Social Sciences (ORA), een Europees programma waaraan NWO deelneemt.

  Lees meer over ORA op de NWO-website
 •  

  Theo van Tilburg lid wetenschappelijke adviescommissie ‘Eén tegen eenzaamheid’

  LASA-wetenschapper Theo van Tilburg is samen met 7 andere onderzoekers geïnstalleerd in de Wetenschappelijke Advies Commissie om kennis en wetenschap rondom eenzaamheid bij elkaar te brengen, en om de praktijk en het programma te adviseren.

  ‘Het is belangrijk dat de aanpak om eenzaamheid te verminderen op effectieve wijze wordt ingericht. En dat we kunnen meten wat werkt en wat niet’, aldus het ministerie van VWS. Vandaar deze adviesraad, die inmiddels al een keer bij elkaar gekomen is. Theo van Tilburg is hoogleraar sociologie en sociale gerontologie aan de Vrije Universiteit en gespecialiseerd in het thema ‘eenzaamheid’. In zijn onderzoek maakt hij veel gebruik van gegevens uit de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA).

  Lees meer over het programma ‘Een tegen eenzaamheid
 • foto: Joshua Kloet

  College 'eenzaamheid bij ouderen' online

  In september gaf LASA-wetenschapper Theo van Tilburg college over eenzaamheid onder ouderen bij de Universiteit van Nederland. Eenzaamheid bij ouderen kan niet alleen psychologisch, maar ook lichamelijk voor veel problemen zorgen, aldus Van Tilburg. En wil je op hogere leeftijd een sterk, sociaal vangnet om je heen hebben, dan moet je nú aan de slag. Want, zo vertelt hij in dit college, een potje bingo op z'n tijd zal weinig uithalen.

  Bekijk het college hier online!

 • foto: Johan Ulenkate

  NetWerken met thuiswonende ouderen
  Hoe kunnen ouderen zo lang mogelijk naar tevredenheid thuis blijven wonen?


  Op 9 oktober vond een inspiratiemiddag plaats over de kansen en uitdagingen in de samenwerking tussen professionele zorgverleners, mantelzorgers en thuiswonende ouderen.

  De sprekers waren:
  * Prof.dr. Marjolein Broese van Groenou (ouderenonderzoek LASA) over ‘Zorgnetwerkenen kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen’
  * Drs. Reinier Koppelaar (VWS) over ‘Programma Langer thuis’
  * Dr. Mirjam de Klerk (SCP) over ‘Evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg'
  * Duopresentatie prof.dr. Henk Nies (Vilans) en prof.dr. Bianca Beersma (Vrije Universiteit) over ‘WeCare deals als innovatie van de Langdurige Zorg’
  * Mevrouw Jenny Schneider-van Egten (ervaringsdeskundige) over thuiswonen als oudere met een zorgnetwerk en over eigen regie behouden.

  Na de sprekers was er tijd voor discussie. De aanwezigen, waaronder wetenschappers, beleidsmedewerkers van VWS en gemeenten, wijkverpleegkundigen, vrijwilligers en mantelzorgers, stelden elkaar vragen en wierpen aandachtspunten op. 'Wat kun je al op jongere leeftijd doen om je netwerk te versterken zodat je problemen op latere leeftijd kan voorkomen?' luidde bijvoorbeeld een vraag aan de wetenschap.

  Wetenschap ontmoet beleid en praktijk is een terugkerende bijeenkomst waarop onderzoekers, beleidsmedewerkers en professionals en anderen uit de praktijk met elkaar in discussie gaan over wisselende onderwerpen uit de ouderenzorg.

  Meer informatie via WoBP@vumc.nl


 •  

  Kennis en tips over veerkracht gebundeld

  Wat maakt dat de ene mens na een tegenslag weer overeind krabbelt en dat dit een ander niet lukt? Dat heeft alles te maken met veerkracht. Bij LASA wordt veel onderzoek gedaan naar veerkracht bij – oudere – mensen.

  Ook in de zorg is veerkracht een vaak benoemd begrip. Maar, voor veel zorgprofessionals blijft het een abstracte term. Het ontbreekt aan concrete handvaten hoe je veerkracht kunt toepassen in de praktijk, in de omgang met cliënten.

  Daarom ontwikkelden het Ben Sajet centrum en Vilans de infographic Goed gebruik maken van veerkracht doe je zo! In deze publicatie is kennis over veerkracht gebundeld. Wetenschappers van LASA werkten mee aan de infographic die zorgmedewerkers kan helpen om de veerkracht van hun cliënt te vergroten.

  Lees meer over LASA-onderzoek naar veerkracht bij ouderen
 • LASA-onderzoeker Theo van Tilburg

  College over eenzaamheid bij ouderen

  Eenzaamheid onder ouderen kan niet alleen psychologisch, maar ook lichamelijk voor veel problemen kan zorgen. Dus wil je op hogere leeftijd een beetje sterk, sociaal vangnet om je heen hebben, dan moet je nú aan de slag. Want, zo vertelde LASA-onderzoeker Theo van Tilburg in dit college, een potje bingo op z'n tijd zal weinig uithalen.

  Op dinsdag 11 september beantwoordden 5 wetenschappers de volgende vraag bij de Universiteit van Nederland: 'Hoe word jij zo vitaal mogelijk oud?'. Theo van Tilburg (LASA/VU) gaf college over het probleem rondom eenzaamheid bij ouderen.

  Inmiddels is het college ook online te bekijken en te beluisteren.
 •  

  LASA-onderzoek wijst uit

  Ouderen steeds minder eenzaam. Meer eenzame ouderen.

  Ouderen in Nederland voelen zich minder eenzaam dan 20 jaar geleden. De gemiddelde eenzaamheid van Nederlanders van 55 jaar en ouder daalde tussen 1996 en 2016. Eenzaamheid van ouderen neemt echter toe met de leeftijd. Daarom zijn er, vanwege de toename van de oudere bevolking, in 2016 wel méér eenzame ouderen in Nederland dan in 1996. Dit blijkt uit de gegevens van ruim 5.000 deelnemers aan de ouderenstudie LASA. Vandaag verscheen het SCP-rapport Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking, met LASA-wetenschapper Theo van Tilburg als een van de auteurs.

  Lees verder
 • foto: Stephen Walker/Unsplash

  Veerkrachtig oud worden

  Hoe lukt het Turkse en Marokkaanse migranten van de eerste generatie om op een veerkrachtige manier oud te worden in Nederland? Hoe kun je sociaal veerkrachtig blijven, en welke obstakels en uitdagingen kunnen op je pad komen? Deze vragen komen aan de orde in de bijdragen van LASA-wetenschappers Silvia Klokgieters en Bianca Suanet tijdens de regiotour 'Veerkrachtig oud worden in Amsterdam'.

  Lees verder
 • foto: Fenneke Blom

  25 jaar LASA, een impressie in foto's

  In december 2017 vierde LASA, de Longitudinal Aging Study Amsterdam, haar 25-jarig bestaan met een symposium. Aansluitend hield prof.dr. Martijn Huisman zijn oratie 'Verhalen over veerkracht'.


  Bekijk een fotoverslag van de dag
 • foto: shutterstock

  Persbericht: Oud worden in Nederland. Verhalen van veerkracht.

  Oud worden in Nederland. Verhalen van veerkracht


  ‘Ouderdom kun je zien als een zoektocht naar veerkracht, naar het vermogen zich aan te passen aan de consequenties van oud worden. Daarom is het belangrijk om veerkracht bij ouderen te onderzoeken’, aldus prof.dr. Martijn Huisman. Hij ziet daarbij een belangrijke plaats voor de mening van ouderen zelf. Huisman is directeur van LASA, de studie naar Nederlandse ouderen. Op 21 december houdt Huisman zijn oratie én viert LASA haar 25-jarig bestaan met een symposium.

   

  Lees verder
 •  

  25 jaar LASA Symposium

  Op donderdag 21 december zal de oratie van prof. dr. Martijn Huisman om 15:45 uur aanvangen in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is benoemd tot hoogleraar Epidemiologie van Veroudering. De leerstoel is ingebed in de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek (VUmc) en de afdeling Sociologie (Vrije Universiteit Amsterdam).

  Voorafgaand aan zijn oratie zal er in de Amstelzaal van VUmc een symposium plaatsvinden over de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), waarvan Martijn Huisman wetenschappelijk directeur is. LASA is een grootschalige multidisciplinaire studie naar het functioneren, de autonomie en het welbevinden van ouderen in Nederland. Tijdens het symposium zal het 25-jarig bestaan van LASA centraal staan. Het symposium is bedoeld voor wetenschappers, beleidsmakers en professionals uit de ouderenzorg. Het symposium bestaat uit één plenair gedeelte en een gedeelte waarvoor u zich kunt inschrijven in één van de vier groepssessies. De lunch is inbegrepen.

  U kunt zich tot vrijdag 1 december inschrijven voor het symposium door via onderstaande link het inschrijfformulier ingevuld in te sturen. Na sluiting van de inschrijving krijgt u een bevestiging van deelname en een routebeschrijving toegezonden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Mocht u na inschrijving voor het symposium verhinderd zijn, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk door te geven via lasa@vumc.nl. Tijdens het symposium zal er plaats zijn voor 250 bezoekers. De Amstelzaal is niet rolstoeltoegankelijk. Link naar het inschrijfformulier: https://goo.gl/forms/GT2XQqLxrEC0ia6x1 Het programma van het symposium en de uitnodiging voor het bijwonen van de oratie vindt u in de bijlagen hieronder.

  Namens de LASA symposiumcommissie,
  Erik Timmermans
  Almar Kok
  Fleur Thomese
  Martijn Huisman  Programma symposium (PDF)
  Uitnodiging inaugurele rede (PDF)
  Inschrijfformulier
 •  

  Theo van Tilburg over eenzaamheid met Kerst

  Interview met Theo van Tilburg in VU magazine over eenzaamheid met de Kerstdagen en tips hoe die te voorkomen.

  Lees verder
 •  

  VENI-subsidie voor LASA-onderzoeker Emiel Hoogendijk

  LASA-onderzoeker Emiel Hoogendijk heeft van ZonMw/NWO een VENI subsidie van 250.000 euro gekregen. Deze prestigieuze beurs wordt jaarlijks toegekend aan recent gepromoveerde onderzoekers om hun eigen onderzoek verder te ontwikkelen. Emiel gaat gedurende 3 jaar onderzoek doen naar kwetsbaarheid bij ouderen, waarvoor hij o.a. gebruik maakt van LASA-gegevens.

  Meer informatie:
  NWO: 154 pas gepromoveerde onderzoekers ontvangen Veni van 250.000 euro
  APH: VENI grant for 3 APH researchers
 •  

  Presidential Award van de IAGG voor Dorly Deeg

  Tijdens het wereldcongres gerontologie van de International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) in San Francisco viel aan Professor Dorly Deeg de eer te beurt om een Presidential Award in ontvangst te mogen nemen. De prijs werd haar uitgereikt als waardering voor haar jarenlange inspanningen voor de gerontologie in de Europese regio. De uitreiking vond plaats tijdens de openingsceremonie van het wereldcongres op 23 juli 2017.


 •  

  Trimbos-instituut: 55-plussers vaak onbekend met nadelige gevolgen alcoholgebruik

  55-plussers en alcoholgebruik
  Het Trimbos-instituut heeft recentelijk onderzoek gedaan naar het alcoholgebruik onder 55-plussers, de frequentie van het gebruik en de houding tegenover alcoholgebruik. Zo bleek dat men bij het ouder worden in het algemeen minder drank gaat gebruiken, maar neemt bij overmatig drankgebruik het gebruik juist toe. Verder bleek dat de bewustwording van de gevaren van overmatig drankgebruik voor de gezondheid laag was onder 55-plussers.

  LASA was een van de aanleveraars van gegevens over het drankgebruik onder ouderen.

  Hier de link naar de publicatie van het Trimbos-instituut waar ook een factsheet kan worden gedownload over dit onderwerp.

  Lees verder
 • illustratie: Isabelle Hörl

  Depressie vergroot de kans op vroegtijdig overlijden, maar alleen bij mannen

  Onderzoek naar effecten van eenzaamheid en depressie op vroegtijdig overlijden

  Op 2 juni promoveerde ouderenpsychiater Tjalling Jan Holwerda op zijn onderzoek “Ziektelast van eenzaamheid en depressie” aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In twee grote Nederlandse longitudinale studies (AMSTEL en LASA) onderzocht hij de gevolgen van eenzaamheid en depressie onder Nederlandse ouderen. Daarbij vond hij dat depressie de kans op vroegtijdig overlijden vergroot, echter alleen bij mannen. Het hebben van een bijkomende gegeneraliseerde angststoornis bleek juist te beschermen tegen vroegtijdig overlijden.

  Lees verder
 • illustratie: Bregje Jaspers

  Ouderen met artrose ervaren veel belemmeringen in hun leefomgeving

  Onderzoek naar belemmeringen bij artrose in Europa

  Ouderen met artrose zijn gevoeliger voor belemmeringen in hun leefomgeving, zoals buurtproblemen en slechte weersomstandigheden. Zij ervaren daarvan meer invloed op hun functioneren en welzijn dan ouderen zonder artrose. Dit blijkt uit onderzoek van bewegingswetenschapper Erik Timmermans naar de relatie tussen omgevingskenmerken en het dagelijks functioneren van ouderen, zowel met als zonder artrose.

  Erik Timmermans promoveert op 12 mei aan de Vrije Universiteit op dit onderzoek dat uitgevoerd is in het kader van EPOSA (European Project on OSteoArthritis). Dit is een Europees samenwerkingsverband waarbij 6 landen waaronder Nederland onderzoek doen op het gebied van de determinanten en de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van artrose.

  Lees verder
 • Langer zelfstandig. Ouder worden met hulpbronnen, ondersteuning en zorg

   

  Ouderen in goede gezondheid, met groot sociaal netwerk en gevoel van eigen regie blijven langer zelfstandig

  Onderzoek naar zorgtrajecten van ouderen

  Tijdens de Geriatriedagen in Den Bosch 8-10 februari presenteerde Cretien van Campen van het Sociaal Plan Bureau (SCP) de uitkomsten van een onderzoek naar de zorgtrajecten van 65-plussers. Het onderzoek werd uitgevoerd door het SCP samen met Marjolein Broese van Groenou (VU Amsterdam) en Dorly Deeg  (VUmc). Hierbij werd gebruik gemaakt van data verzameld in de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). Het ging om 1768 65-plussers die 14 jaar werden gevolgd.

  Rekenmodel

  In het rapport "Langer zelfstandig. Ouder worden met hulpbronnen, ondersteuning en zorg" wordt dit onderzoek beschreven. Het bleek dat vooral ouderen met een goede gezondheid langer zelfstandig blijven wonen. Ook een groot sociaal netwerk en ervaren van regie hebben een positieve invloed hierop.Op basis hiervan heeft het SCP een rekenmodel opgesteld om de juiste behoeften aan zorg en ondersteuning in kaart te brengen met het doel om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

  Overhandiging eerste exemplaar rapport Langer zelfstandig. Ouder worden met hulpbronnen, ondersteuning en zorg
  Cretien van Campen (SCP) overhandigt Pieter Roelfsema, beleidsadviseur bij VWS, het eerste exemplaar van het rapport "Langer zelfstandig. Ouder worden met hulpbronnen, ondersteuning en zorg". Naast Van Campen co-auteur Marjolein Broese van Groenou (VU Amsterdam LASA)

  Lees het SCP-rapport (pdf)
 •  

  Inaugurele rede Prof. dr. ir. A. de Boer: Wie maakt het verschil? Ongelijkheid in condities en consequenties van informele zorg

  De inaugurele rede die Prof. De Boer op 26 januari 2017 uitsprak (zie het nieuwsbericht hieronder), is nu digitaal beschikbaar. Daarbij haakt zij onder meer in op de bij LASA verzamelde data van het Migranten cohort.

  Lees verder
 • Uitnodiging Symposium Toekomst van de informele zorg

   

  Uitnodiging Symposium SCP/VU: Toekomst van de informele zorg

  Toekomst van de informele zorg
  De zorg voor kwetsbare burgers is volop in beweging, mede dankzij de invoering van de wet langdurige zorg en de wet maatschappelijke ondersteuning in 2015. De gevolgen van de toename van de druk op informele zorg en een discussie daarover komen aan de orde in dit symposium.

  Lees verder (pdf)
 • Uitnodiging inaugurele rede Prof. dr. ir. A. de Boer

   

  Uitnodiging inaugurele rede Prof. dr. ir. A. de Boer: Wie maakt het verschil? Ongelijkheid in condities en consequenties van informele zorg

  Oratie prof. dr. ir. Alice de Boer

  Aansluitend op het bovengenoemde symposium houdt prof. dr. ir. Alice de Boer in de Aula van de VU haar inaugurale rede (start: 15:45 uur) 'Wie maakt het verschil? Ongelijkheid in condities en consequenties van informele hulp', waarmee zij formeel haar ambt als bijzonder hoogleraar Sociale ongelijkheid en informele hulp aan de faculteit Sociologie van de Vrije Universiteit aanvaardt. Zij is op 1 januari 2016 benoemd. De leerstoel is ingesteld door het SCP, waar professor De Boer ook werkzaam is.

 • foto: Leo Stokx

  Gezond ouder worden in nieuwsbrieven

  Alle LASA Nieuwsbrieven 1992-2016
  Ter gelegenheid van 25 jaar LASA een mooi moment om eens terug te blikken op alle nieuwsbrieven die bij LASA vanaf 1992 zijn verschenen. Foto's, bijdragen van wetenschappers en vele wetenswaardigheden zijn digitaal ontsloten. Met inhoudsopgave.

  Lees verder
 • Ouderen met lagere opleiding eten minder groente foto: Brooke Lark

  Ouderen met een lagere opleiding en inkomen eten minder groente, fruit en vis

  Sociaaleconomische verschillen
  Er zijn aanzienlijke sociaaleconomische verschillen in het behalen van de groente-, fruit- en visrichtlijn onder Nederlandse ouderen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Coosje Dijkstra.

  Gezond eten en voorkomen ziekte
  Ook ontdekte zij dat ouderen met een lager opleidings- en inkomensniveau andere redenen hebben om gezond te eten en dat het voorkomen van een ziekte juist voor deze groep bijvoorbeeld minder belangrijk lijkt.

  Lees verder
 • Sociale steun steeds meer van niet-familieleden

  foto: Nina Strehl

  Sociale steun voor ouderen komt steeds vaker van niet-familieleden

  Veranderingen in sociale steun
  Kunnen ouderen in de huidige participatiesamenleving wel rekenen op voldoende sociale steun uit eigen omgeving? Uit onderzoek van VU-sociologe Bianca Suanet blijkt dat ze meer vriendschappelijke relaties hebben dan voorgaande generaties en hiervan meer sociale steun ontvangen.

  LASA-cohorten
  Om deze ontwikkelingen in ontvangen sociale steun binnen verschillende generaties te kunnen vergelijken, maakte Bianca gebruik van de cohort-data die de afgelopen 25 jaar bij LASA zijn verzameld.

  Lees verder
 • Senior worker

  foto: Shutterstock

  Verhoging AOW-leeftijd: waar ligt de grens?

  Toename levensverwachting
  Onlangs is de AOW-leeftijd voor mensen geboren na 1954 verhoogd tot 67 jaar en 3 maanden. Deze en toekomstige verhogingen zijn gekoppeld aan de toename van de levensverwachting.

  Langer doorwerken
  Door de steeds betere behandeling van ernstige ziekten zijn ouderen inderdaad steeds langer in staat om door te werken, maar wat is de prijs die hiervoor betaald moet worden en hoe ver kan de leeftijd nog opgeschroefd worden? In een artikel in de Volkskrant zet Professor Dorly Deeg een aantal kanttekeningen bij deze ontwikkelingen.

  Lees verder
  (om het hele artikel te kunnen lezen moet u abonnee zijn of een account aanmaken)
 • Almar Kok over succesvol ouder worden

  foto: Leo Stokx

  Almar Kok op Radio NH tijdens Weekend van de Wetenschap

  Succesvol ouder worden
  Promovendus Almar Kok van LASA in gesprek met Isabella Prins van het programma NH Leeft over de ingrediënten voor succesvol oud worden.

  Luister hier naar het geluidsfragment (start: 51:40).
 • Martijn Huisman

   

  Martijn Huisman keynote speaker op gerontologie-conferentie in Nieuw-Zeeland

  Martijn Huisman over gezond oud worden
  Van 15-17 september wordt in Wellington de 2016 Conference of the New Zealand Association of Gerontology gehouden. Het thema van de conferentie is Making Active Ageing a Reality. Daarbij zal de wetenschappelijk directeur van LASA, Martijn Huisman, als keynote speaker optreden. Het onderwerp van zijn presentatie heeft als titel: 'Ageing Well despite Adversity; Evidence from Longitudinal data'.

  Lees verder
 • Sociaal netwerk

   

  Het sociale netwerk van ouderen verandert

  Met het klimmen der jaren wordt het sociale netwerk van veel ouderen kleiner. De familie blijft meestal belangrijk, terwijl de rol van vrienden en bekenden afneemt. Tegelijkertijd verandert de samenleving en neemt de individualisering toe. Wat betekent dit voor het sociale netwerk van recente generaties ouderen?

  Lees verder
 • Sociaal netwerk ouderen verandert

  foto: Leo Stokx

  Verbondenheid beschermt oudere migrant tegen ernstige eenzaamheid

  Artikel van Jolien Klok, promovenda bij de faculteit der Sociale Wetenschappen, dat zij samen schreef met Tineke Fokkema van het NIDI, waarbij gebruik gemaakt werd van LASA-data over Turkse en Marokkaanse migranten.

  Lees verder
 • Chronische ziekte

   

  LASA-weetje van de week
  Langer doorwerken met chronische ziekte
  ?

  De Nederlandse overheid voert een actief beleid om werknemers te stimuleren om langer door te werken. Mogelijkheden tot vervroegd uittreden zijn afgeschaft en de pensioenleeftijd is geleidelijk verhoogd. Wat betekent dit voor mensen met een chronische ziekte?

  Lees verder
 • Dorly Deeg Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

   

  Dorly Deeg benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

  De uitreiking vond dinsdagochtend plaats in de Burgerzaal van het Stadhuis te Rotterdam alwaar de versierselen door Burgemeester Aboutaleb, na een persoonlijk woord, werden opgespeld.  Prof. dr. D.J.H. Deeg ontvangt deze hoge onderscheiding voor haar bijzondere en jarenlange verdiensten op het gebied van het ouderenonderzoek in Nederland.

 • LASA weetjes-waaier
  Vraag de gratis weetjes-waaier aan

  Waaier met interessante weetjes over ouder worden in Nederland.
  Aan te vragen via lasa@vumc.nl,   geen kosten (verkrijgbaar zolang de voorraad strekt) of download de weetjes-waaier hier.


  Voorbeeld LASA-weetje:

  Jonge ouderen zijn actief bij de samenleving betrokken
 • Dorly Deeg

   

  Waardoor neemt de levensduur van ouderen toe?
  en hoe beinvloedt dit het ouder worden?

  Lezing door Professor dr. Dorly Deeg bij de CCIV Centrale Commissie voor Interkerkelijk Vormingswerk Naarden-Bussum, mede georganiseerd door de VU-vereniging.

  Lees verder