Beleidsrapporten VWS

Beleidsrapporten voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


In opdracht van het Ministerie van VWS doen de onderzoekers van LASA jaarlijks speciale analyses van de LASA-data. Hierdoor worden antwoorden op actuele beleidsvragen onderbouwd met wetenschappelijke kennis. De rapporten zetten wij, met toestemming van het Ministerie, vrij toegankelijk op de website, omdat deze rapporten voor meerdere doelgroepen relevant zijn.

De titel van elk rapport staat met een link naar de inhoud van het betreffende rapport hieronder weergegeven; daaronder wordt kort ingegaan op de achtergrond van de onderzoeksvragen van de genoemde rapporten.


Tot op heden verschenen rapporten:

 1. Gebruik van ICT door ouderen met en zonder beperkingen (2017)
 2. Trends in sociale, emotionele- en gezondheidsproblematiek van Nederlandse 85- tot 94-jarigen tussen 2001/02 en 2011/12 (2017)
 3. Zorgnetwerk, kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven (2017)
 4. Trends in sociale, emotionele en gezondheidsproblematiek van Nederlandse ouderen tussen 1992 en 2012 (2016)
 5. Zorgtransities en verschillen in kwaliteit van leven bij ouderen (2015)
 6. Gezond, sociaal actief en zelfstandig ouder worden (2015)
 7. Sedentair gedrag van ouderen (2014)
 8. Zijn ouderen nu meer of minder sociaal actief dan voorheen? (2014)
 9. Sociale en emotionele factoren bij verhuizingen van ouderen naar een zorginstelling of een aangepaste woonvorm (2013)
 10. Ervaren regie bij Nederlandse ouderen en de samenhang ervan met zorggebruik, demografische factoren en persoonlijkheid (2013)
 11. De laatste levensmaanden van ouderen in Nederland (2012)
 12. Somatische en psychische problematiek bij ouderen; samenhang en zorggebruik (2012)
 13. Sport en eenzaamheid bij ouderen (2012)
 14. Kwetsbare ouderen: Zorg of geen zorg? (2011)
 15. Naar verklaringen voor het eetgedrag van ouderen (2011)
 16. Eetgedrag bij ouderen (2010)
 17. Rookgedrag onder ouderen (2010)
 18. Mogelijkheden voor preventie van AWBZ-gebruik. Netwerken van zelfstandig wonende ouderen (2010)
 19. Extramurale zorgpakketten (2010)
 20. Alcoholgebruik onder ouderen (2009)
 21. Gevoelens van sociale onveiligheid onder ouderen (2009)
 22. Empowerment (2009)
 23. Validering van screeningsinstrumenten voor de identificatie van vallers (2008)
 24. Ondervoeding bij ouderen (2008)
 25. Gebruik van thuiszorg en welzijnsvoorzieningen door 55-plussers tussen 1992-2006 (2007)
 26. Vroege predictoren van dementie (2006)

2017
Gebruik van ICT door ouderen met en zonder beperkingen

De vraag die in dit rapport gesteld wordt is in hoeverre bij ouderen het ICT-gebruik verandert als zij beperkingen krijgen en wat de gevolgen zijn voor de eigen regie. Voor beleid is van belang te weten in hoeverre er een digitale achterstand ontstaat bij ouderen die beperkt zelfredzaam zijn en welke aanknopingspunten er zijn om die te voorkomen of verminderen. De resultaten bieden handvatten om risico’s en risicogroepen te identificeren voor ondergebruik van ICT bij ouderen met beperkte of mogelijk beperkte zelfredzaamheid.
Auteurs: Hannie Comijs en Fleur Thomese
pdf

Trends in sociale, emotionele- en gezondheidsproblematiek van Nederlandse 85- tot 94-jarigen tussen 2001/02 en 2011/12
In dit rapport wordt onderzocht welke trends er zijn te zien in het functioneren van Nederlandse 85- tot 94-jarigen in de periode tussen 2001/02 en 2011/12?. Voor de gegevens van deze ouderen zijn vier meetmomenten (2001/02, 2005/06, 2008/09 en 2011/12) van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) gebruikt. Daarbij zijn problemen op acht aspecten van functioneren bepaald: multimorbiditeit (twee of meer chronische ziekten), ernstige functionele beperkingen (zoals niet zelf kunnen aan- of uitkleden), depressie, angst, cognitieve beperking, niet voldoen aan de beweegnorm, eenzaamheid en sociale isolatie. Daarnaast is gekeken hoeveel ouderen last hadden van vijf of meer van deze problemen: ‘multiproblematiek’. Het LASA-rapport uit 2016 over trends in sociale-, emotionele- en gezondheidsproblematiek van Nederlandse 64- tot 84-jarigen toont voornamelijk gunstige ontwikkelingen (o.a. afname van ernstige functionele beperkingen) aan. Dat riep de vraag op of een belangrijk deel van de problematiek van ouderen zou zijn ‘verplaatst’ naar oudere leeftijden. Dit rapport probeert antwoord op deze vraag te geven.
Auteurs: Erik Timmermans, Dorly Deeg en Martijn Huisman

pdf

 

Zorgnetwerk, kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven
Nu het overheidsbeleid meer inzet op een versterking van de eigen regie in de zorg en een grotere inzet van mantelzorg, is het de vraag in hoeverre deze beide aspecten bijdragen aan de ervaren kwaliteit van zorg en de ervaren kwaliteit van leven. Daar is nog weinig onderzoek naar gedaan. In dit rapport wordt nader ingegaan op twee vragen:

In hoeverre bestaat er een samenhang tussen structurele en functionele kenmerken van het zorgnetwerk en de ervaren kwaliteit van zorg?
2) Wat is het effect van objectieve kenmerken en de evaluatie van zorg op de mate van depressieve stemming en eenzaamheid, als ook rekening wordt gehouden met persoonskenmerken, opvattingen over zorg, en ernst en aard van gezondheidsproblemen?

pdf

 

2016
Trends in sociale, emotionele en gezondheidsproblematiek van Nederlandse ouderen tussen 1992 en 2012
Dit rapport beschrijft trends in sociale, emotionele en gezondheidsproblematiek bij
Nederlandse ouderen in de periode van 1992 en 2012. Het doel van dit rapport is een beeld
te schetsen van het vóórkomen van problemen met het functioneren van Nederlandse
ouderen gedurende die periode en van de ontwikkelingen daarin. Op welke aspecten gaat
het beter met de Nederlandse ouderen? Op welke aspecten gaat het juist slechter? Dat zijn
vragen die in dit rapport worden beantwoord.
Auteurs: Emiel Hoogendijk, Dorly Deeg en Martijn Huisman
pdf

 

2015
Zorgtransities en verschillen in kwaliteit van leven bij ouderen
De onderzoeksvraag waar in dit rapport antwoord op gegeven wordt is of de kwaliteit van leven van ouderen gerelateerd is aan het ontvangen van formele zorg thuis of in een instelling (onafhankelijk van het niveau van functioneren dat zij vertonen).
Auteurs: Fleur Thomese, Jarno Sluik en Martijn Huisman
pdf


Gezond, sociaal actief en zelfstandig ouder worden
Zijn ouderen te groeperen naar leefstijl, streven naar autonomie, en sociale participatie?
En verschillen deze groepen dan naar ontwikkelingen in functionele beperkingen en zorggebruik?
Auteurs: Marjolein Broese van Groenou en Dorly Deeg
pdf

2014
Sedentair gedrag van ouderen
Er is nog weinig bekend over de determinanten van sedentair gedrag bij ouderen en de gevolgen van sedentair gedrag bij ouderen. In dit onderzoek komen deze onderwerpen aan bod.
Auteur: Marjolein Visser
pdf

Zijn ouderen nu meer of minder sociaal actief dan voorheen?
Trends in vrijwilligerswerk, mantelzorg en het geven van steun door 64-75-jarigen in 2005, 2008 en 2012.
Auteurs: M. I. Broese van Groenou en N. Tolkacheva
pdf

2013
Sociale en emotionele factoren bij verhuizingen van ouderen naar een zorginstelling of een aangepaste woonvorm
Auteurs: N. Tolkacheva en F. Thomese
pdf

Ervaren regie bij Nederlandse ouderen en de samenhang ervan met zorggebruik, demografische factoren en persoonlijkheid
Auteurs: M. Huisman. D.J.H. Deeg en C. Claassens
pdf

2012
De laatste levensmaanden van ouderen in Nederland

Auteurs: H. R.W. Pasman, B.D. Onwuteaka‐Philipsen en D.J.H. Deeg
pdf

Somatische en psychische problematiek bij ouderen; samenhang en zorggebruik
Auteur: H. Comijs
pdf

Sport en eenzaamheid bij ouderen
Auteurs: F.Wirtz, M. Aartsen, M. Visser en D.J.H. Deeg
pdf

2011
Kwetsbare ouderen: Zorg of geen zorg?
Auteurs: I. Plaisier, M.I. Broese van Groenou en D.J.H. Deeg
pdf

Naar verklaringen voor het eetgedrag van ouderen
Auteurs: M. Visser en C. Dijkstra
pdf

2010
Eetgedrag bij ouderen
Auteurs: M. Visser en C. Dijkstra
pdf

Rookgedrag onder ouderen
Auteurs: M. Huisman en M. Visser
pdf

Mogelijkheden voor preventie van AWBZ-gebruik. Netwerken van zelfstandig wonende ouderen
Auteurs: I. Plaisier, T.G. van Tilburg, D.J.H. Deeg
pdf

Extramurale zorgpakketten
Verleende zorg aan thuiswonende ouderen in onderscheidende pakketten
Auteurs: M.J.G. van Vliet, M.I. Broese van Groenou, D.J.H. Deeg
pdf
bijlage 1 (LASA-waarnemingen vorige waves)
bijlage 2 (verantwoording methodologie)

2009
Alcoholgebruik onder ouderen
Auteur: H.C. Comijs
pdf

Gevoelens van sociale onveiligheid onder ouderen
Auteur: T.G. van Tilburg
pdf

Empowerment
Auteur: D.J.H. Deeg
pdf

2008
Validering van screeningsinstrumenten voor de identificatie van vallers
G.M.E.E. Peeters, N.M. van Schoor, P. Lips en D.J.H. Deeg
pdf

Ondervoeding bij ouderen
M. Visser
pdf

2007
Gebruik van thuiszorg en welzijnsvoorzieningen door 55-plussers tussen 1992-2006
M.I. Broese van Groenou, D.J.H. Deeg
pdf

2006
Vroege predictoren van dementie
Auteurs: H.C. Comijs en D.J.H. Deeg
pdf